Om oss

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KBNN) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. Våren 2016 ble det inngått et nordnorsk partnerskap som skulle løfte KBNN til en forsterket posisjon i Norge. SpareBank 1 Nord-Norge inviterte inn NHO og LO i et partnerskap om KBNN.

KBNN utgivelsene gjennom året:
- KBNNs prognose – det «økonomiske værvarselet» for framtiden – skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
- KBNN tall og fakta – «Nord-Norge Teller» - skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
- KBNN spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

Prosjektteamet

Fra 2016 var det Bedriftskompetanse AS som hadde prosjektledelsen for arbeidet med KBNN i et godt sammensatt konsortium bestående av Menon Economics AS, Mo Industripark AS og Salt AS.

Den 15. mars 2019 vil ny nettside og prosjektgruppe lanseres for KBNN. Redaktør for KBNN er SpareBank 1 Nord-Norge, ved Audhild Dahlstrøm audhild.dahlstrom@snn.no

 

 

Datagrunnlag og metode for innholdet på denne siden (2016 - 2018)

Regnskapsdata i KBNN er hentet fra Menons regnskapsdatabase, som dekker aktiviteten i norsk næringsliv tilbake til 1992. Enkeltmannsforetak er i hovedsak ikke inkludert.

Det tas hensyn til problematikken rundt hovedkontorenes lokalisering, ved at nøkkeltall fordeles etter sysselsetting ute i de ulike avdelingene. Dermed får vi synliggjort verdiskapingen og sysselsettingen i Nord-Norge, uavhengig av hvor foretaket har sitt hovedkontor.

Verdiskaping beregnes som bedriftenes omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP.

Næringspopulasjonene er i hovedsak basert på Menons næringsinndeling. Bergverk og mineralnæringen er basert på Statistisk Sentralbyrås bransjekoder. Nøkkeltall som fremkommer i KBNN kan ikke summeres over næringer, fordi noen bedrifter overlapper ved å operere innenfor flere næringer. Menons næringsinndeling er ikke bare definert ut fra likhet i produkt, kompetanse, teknologi, prosesser og/eller innsatsfaktorer. Næringene defineres også etter hvordan bedrifter og bransjer er koblet sammen i spesialiserte kunde- og leverandørrelasjoner, og gjennom komplementaritet i markeder eller i kompetanse og teknologi.