Om oss

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år. Våren 2016 ble det inngått et nordnorsk partnerskap som skal løfte KB til en forsterket posisjon i Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har invitert inn NHO og LO i et partnerskap om KB. De samme aktørene eier Agenda Nord-Norge og kan nå sammen stimulere til mer kunnskap om Nord-Norge. De tre eierne har gitt Agenda Nord-Norge i oppdrag å forvalte KB de tre neste årene.

Nye partnere, flere utgivelser, ny plattform, nye leverandører og ny forvalter av KB, Agenda Nord-Norge. Alt med et mål om å bygge et sterkere og mer tidsaktuelt KB, bygget på merkevaren som har blitt utviklet gjennom 20 år. Fra 2016 gir KB ut flere økonomiske rapporter samt en hovedutgivelse hver høst i november, med de økonomiske prognosene for de kommende år i Nord-Norge. Vi håper disse grepene gjør KB til et bedre verktøy for økt kunnskap om økonomisk utvikling i nord.

KB utgivelsene gjennom året:
- KBs prognose – det «økonomiske værvarselet» for framtiden – skal komme ut en gang i året i samme drakt som tidligere.
- KB årsrapport skal oppsummere fjoråret.
- KB tall og fakta – «Nord-Norge Teller» - skal bidra til å gi landsdelen et forsterket kunnskapsbibliotek.
- KB spesial skal med jevne mellomrom utgi rapporter om nøkkelproblemstillinger i nord.

Agenda Nord-Norge - oppdragsgiver

Norsk økonomi flytter nordover. Nord-Norge vil i årene framover få en voksende betydning for norsk velferd og verdiskaping. Resultatene kommer ikke av seg selv. En geografisk stor region med et lavt befolkningstall og små bedrifter må samarbeide og samhandle for å vinne de internasjonale markedene.

Agenda Nord-Norge skal bidra til at de nordnorske aktørene i privat og offentlig sektor sammen når verdensklasse. Nordnorsk samarbeid har historisk gått gjennom ulike faser.

 

 

Etter noen år med interessemotsetninger og avvikling av samarbeidsarenaer, følte næringslivet behov for en felles nordnorsk koblingsarena. Derfor skapte LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 møteplassen Agenda Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge er et aksjeselskap med ideelt formål. Selskaper er eid av LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge. Gjennom virksomhetenes geografiske spredning og kontorer er vi representert i alle deler av landsdelen.

Prosjektteamet

Fra og med 2016 er det Bedriftskompetanse AS som har prosjektledelsen for arbeidet med KB i et godt sammensatt konsortium bestående av Menon Economics AS, Mo Industripark AS og Salt AS.

Prosjektleder
Andreas Hanssen - Bedriftskompetanse AS

Redaktør
Leo Grünfeld - Menon Economics AS

Øvrig redaksjon

Jan Gabor - Mo Industripark AS
Kjersti Busch - Salt AS

Andre bidragsytere
Gørill Bergmann og Roger Ingebrigtsen (Agenda Nord-Norge),  Anita Andresen (Bedriftskompetanse AS), Ellen Balke Hveem og Anders Myklebust (Menon Economics AS), og Hilde Johnsen (Salt AS)

 

Datagrunnlag og metode

Regnskapsdata i KB er hentet fra Menons regnskapsdatabase, som dekker aktiviteten i norsk næringsliv tilbake til 1992. Enkeltmannsforetak er i hovedsak ikke inkludert.

Det tas hensyn til problematikken rundt hovedkontorenes lokalisering, ved at nøkkeltall fordeles etter sysselsetting ute i de ulike avdelingene. Dermed får vi synliggjort verdiskapingen og sysselsettingen i Nord-Norge, uavhengig av hvor foretaket har sitt hovedkontor.

Verdiskaping beregnes som bedriftenes omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP.

Næringspopulasjonene er i hovedsak basert på Menons næringsinndeling. Bergverk og mineralnæringen er basert på Statistisk Sentralbyrås bransjekoder. Nøkkeltall som fremkommer i KB kan ikke summeres over næringer, fordi noen bedrifter overlapper ved å operere innenfor flere næringer. Menons næringsinndeling er ikke bare definert ut fra likhet i produkt, kompetanse, teknologi, prosesser og/eller innsatsfaktorer. Næringene defineres også etter hvordan bedrifter og bransjer er koblet sammen i spesialiserte kunde- og leverandørrelasjoner, og gjennom komplementaritet i markeder eller i kompetanse og teknologi.