Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Nord-Norge i verdensklasse - en mulighetsstudie

Menon har sammen med Kunnskapsparken i Bodø gjennomført en mulighetsstudie for næringslivet i Nord-Norge. Studien viser at det er stort potensial for vekst i regionen, særlig innen sjømat, petroleum og kraftforedlende industri.


Studien er utarbeidet i forbindelse med Agenda Nord-Norge konferansen 10.-11. november 2014

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge

Studien «Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge» er et ledd i kunnskapsinnhentingen om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping i reiselivsnæringen. Dette er en revidert utgave, hvor det er blitt foretatt små justeringer av Figur 9-4 på side 138, Tabell 9-3 på side 144, Figur 9-5 på side 145, samt første setning på side 145.

Foreliggende rapport skal bidra til å øke kunnskapene om reiselivsnæringen i regionen, hvilke muligheter som finnes for økt verdiskaping, hvilke hindringer som står i veien for en utvikling, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bidra til vekst i reiselivsnæringen frem mot 2030. Det er gjort en framskrivning av verdiskaping og sysselsetting fram mot 2030, 2050 og 2100, basert på de foreslåtte tiltakene. Grunnlaget for våre analyser er utviklingstrekk etter år 2000, to workshops med lokale reiselivsrepresentanter (bedrifter, offentlig og virkemiddelapparatet), intervjuer med nasjonale og lokale reiselivsaktører både personlige og på web. I tillegg er det brukt relevant dokumentasjon og litteratur.

Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom Menon Business Economics AS og Nordlandsforskning. Menon har hatt prosjektledelsen, og i teamet fra Menon inngår Erik W. Jakobsen (managing partner), Anniken Enger (partner), Leo A Grünfeld (partner/forskningsleder), Endre Kildal Iversen (analytiker) og Rasmus Bøgh Holmen (analytiker). Fra Nordlandsforskning har teamet bestått av Jarle Løvland (seniorforsker), Brigt Dale (seniorforsker) og Thomas Johansen (seniorforsker).

Menon har hatt hovedansvaret for analysen av reiselivsnæringen, verdikjeder/FoU, drivkrefter, flaskehalser og framskrivninger, mens Nordlandsforskning har hatt hovedansvaret for kapitlet om miljøpåvirkning. Nordlandsforskning har også bidratt til kapitlet om verdikjeder/FoU, samt bidratt til gjennomføring av intervjuer og workshopene. Vi takker alle informanter og deltakere på workshopene for svært velvillige og konstruktive bidrag!

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet i perioden oktober 2012 til april 2013.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Fremtidens næringer i nord

Høsten 2012 skrev Menon Business Economics Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge, på oppdrag fra Sparebank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Temaet var fremtidens næringer i nord. Arenabilaget har et knapt format, så det var ikke mulig å gå i dybden i de mange temaer som ble presentert og drøftet i bilaget. I etterkant ble det derfor besluttet å skrive en rapport som kunne utdype og nyansere både indikatorbaserte analyser og næringsanalyser. I tillegg ble det besluttet å utvide rapporten med to kapitler: En femte næring, bygg og anlegg, ble inkludert blant de potensielle fremtidsnæringene som ble valgt ut i Arenabilaget. Rapporten avsluttes dessuten med et strategikapittel som drøfter hva slags strategier myndigheter og næringslivets beslutningstakere kan følge for å styrke landsdelens verdiskaping.

I likhet med Arenabilaget beskrevet ovenfor er denne rapporten skrevet på oppdrag fra Sparebank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge. Stor takk til oppdragsgiverne for muligheten til å fordype oss i nordnorsk næringsliv på en systematisk og fremtidsorientert måte.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Nordlandsforskning
Type publikasjon
Rapport

Kompetansebehov i reiselivs- og opplevelsesnæringa i Nord

En kartlegging med hovedvekt på Nordland.

Dette er første rapport i kompetanseutviklingsprosjektet "Opplevelsesbasert Verdiskaping", et prosjekt finansiert gjennom Innovasjon Norges kompetanseutviklingsprogram for regionale næringsmiljøer. Prosjektet er eid av næringsklyngen Innovative Opplevelser (InnOpp), og gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning, Novadis, Universitetet i Nordland og Reiselivsfagskolen i Lofoten.

Det konkrete målet med kompetanseutviklingsprogrammet er å gi reiselivs- og opplevelsesnæringa et modulbasert kompetanseutviklingsprogram omkring opplevelsesbasert verdiskaping på tre nivå (fagskole, Bachelor og Master). Innholdet skal skreddersys og gjøres tilgjengelig både i form av etter- og videreutdanning og kandidatproduksjon, og det skal ha en form som er tilpasset næringsaktørenes drift og sesonger, deres kompetansegrunnlag og deres behov for å styrke egen lønnsomhet.

Denne første rapporten viser resultatet fra kartlegging av kompetansebehov som er gjennomført i opplevelsesnæringa i nord med hovedvekt på Nordland. Data ble samlet inn i april 2015.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Regjeringen
Type publikasjon
Artikkel

Nordområdene i endring

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klimaendringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Regjeringen
Type publikasjon
Artikkel

Innovasjonsprosjekter i nord

Med bidrag fra Arktis 2030 lyste Norruss (Forskningsprogram for Nordområdene og Russland i Norges forskningsråd) høsten 2015 ut ti millioner kroner til innovasjonsprosjekter for økt konkurransekraft i nord. To bedrifter fikk innvilget sine søknader.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Norconsult
Type publikasjon
Rapport

Midtveisrapport - faglig råd for bypolitikk

I kapittel 1 gis bakgrunn for Faglig råds arbeide, mandat, sammensetning og målstruktur.

I kapittel 2 peker Faglig råd på internasjonale, nasjonale og regionale prosesser som gir retninger i forhold til valg av en framtidig bypolitikk. Som det framgår, er det høy aktivitet på dette feltet, og det pågår flere parallelle prosesser i forhold til næringsutvikling, klimatilpasning «Smart City» osv. En oppsummering av kap 2 er gitt i kap 2.10. Her viser vi til fellestrekk i utviklingen av en ny bypolitikk:

Kapittel 3 er en analytisk del som gjennomgår viktige utviklingstrekk i Nordland og i by-, og regionsenter i Nordland.

I kapittel 4 gir Faglig råd sin situasjonsforståelse av utviklingsprosessene i de til byene og i Nordland.

I kapittel 5 legger Faglig råd et grunnlag for å kunne utvikle en modell for byutvikling. Denne modellen har Faglig råd gitt navnet Nordlandsmodellen.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Innovasjon Norge
Type publikasjon
Rapport

Nøkkeltall crusenæringen 2015 - en oversikt over norsk crusienæring

 

Norge har rike tradisjoner for passasjertrafikk langs vår langstrakte kyst. Både cruisetrafikken og Hurtigruten startet opp på slutten av 1800-tallet. I 1906 hadde Geiranger, som fremdeles er en av våre største cruisedestinasjoner, hele 112 anløp fra turistskip.Besøksantallet var dog litt mer beskjedent enn dagens tall, med rett i overkant av 10 000 besøkende. I 2015 har Geiranger hatt besøk av 181 cruiseskip og cirka 300 000 passasjerer. Formålet med denne rapporten er å gi deg som leser en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om global,men primært nasjonal cruisenæring. Innovasjon Norge har de seneste årene, i samarbeid med ulike aktører, gjort ulike undersøkelser og rapporter som kartlegger cruisenæringen:

  • Årlig cruiseanløps- og passasjerstatistikk viser over 1 700 anløp og ca. 2,5 millioner dagsbesøkene cruiseturister til Norge i 2015.
  • Nasjonalitetsberegning viser at Tyskland og Storbritannia er de største og viktigste cruisemarkedene.
  • Oversikt over offentlige avgifter, vederlag og gebyrer generert av cruiseanløp viser at rederiene betaler inn nesten 300 millioner i avgifter for å anløpe Norge.
  • Turistundersøkelsen Cruise gir oss både demografiske opplysninger som viser at cruiseturistene er eldre enn de landbaserte, men også informasjon om forbruk som viser at 2,3 milliarder kroner blir igjen i Norge.
  • Turistundersøkelsene Cruise viser også at cruiseturistene i mye større grad en landbaserte turister er interessert i sightseeing og shopping.

Dersom du ønsker mer detaljert informasjon anbefaler vi å besøke Innovasjon Norges nettsider, der våre undersøkelse og rapporter er tilgjengelig. Her finnes også utenlandske rapporter og undersøkelser, og linker til relevante sider som omhandler cruise.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Konkraft
Nordlandsforskning
Type publikasjon
Artikkel

Olje- og gasseksporten i Nord-Norge større enn all annen eksport til sammen

Selv om olje- og gassvirksomheten bare såvidt er kommet i gang i nord, viser nye tall fra KonKrafts kommende rapport om Nordområdene at eksporten av olje og gass fra nordnorsk sokkel nådde imponerende 58 milliarder i 2014.