Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Kommunal – og moderniseringsdepartementet
Type publikasjon
Rapport

Regionale utviklingstrekk 2016

Regionale utviklingstrekk 2015 inneholder oversikt over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige når det gjelder regionalpolitiske mål og strategier. Det er i år gjort en større revidering av rapportens oppbygging og tekst. Regionale utviklingstrekk utkom første gang i 2007.
Hensikten med rapporten er å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de utvalgte utviklingstrek kene. Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukere om mulige forbedringer. Kontaktpersoner
 er Hans Henrik Bull (tlf. 22

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Norges Rederiforbund
Type publikasjon
Rapport

Nordområdestrategi - Ansvarlig aktør, aktiv deltaker

Norges sjøareal er 6 ganger større enn landarealet.  Størstedelen av dette arealet ligger i det vi definerer som nordområdene. Nordområdene har vært gjenstand for økende fokus fra mange aktører på grunn av sin betydning for energi, miljø og sikkerhet på hele kloden. Utviklingen i form av en alvorlig nedsmelting av den nordlige iskappen gir grunn til bekymring. Samtidig har en rekke aktører sett nærmere på det potensialet som åpner seg. Denne utviklingen stiller særskilte krav til både myndigheter og alle andre aktører i området. Norske myndigheter må sikre en ansvarlig og bærekraftig utvikling. Norges Rederiforbund vil bidra aktivt til dette.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-Norge

Denne utredningen analyser omfanget av kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-Norge. Utredningen diskuterer videre hvordan styrket kompetanse, forskning og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge. Studien dekker alle private næringer i Nord-Norge, men har et spesielt fokus på marine næringer og reiseliv. Marine næringer deles opp i fiskeri, oppdrett og nye marine næringer.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Finnmark fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Internasjonale strategier for Finnmark 2015-2019

Finnmark fylke befinner seg i et internasjonalt skjæringsområde, geografisk mellom Russland og EU landet Finland, og geopolitisk mellom EU, Russland, USA og Kina. Vi har lange tradisjoner for bilateralt regionalt samarbeid med Finland og Sverige samt nevnte Russland, et samarbeid som strekker seg århundrer tilbake.

Internasjonalt arbeid har vært, og vil være viktig for Finnmark. Derfor rulleres den internasjonale strategien for nye fem år. I løpet av forrige strategiperiode har vi vært vitne til en rekke gode eksempler som understreker betydningen av et internasjonalt engasjement i vårt fylke, men vi har også vært vitne til en endring i det politiske sam-kvemmet på nasjonalt nivå, som også gjør synliggjøring av det regionale samarbeidet viktig.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Nordland Fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Regional Transportplan Nordland 2018-2029

Denne planen er en rullering av «Transportplan Nordland 2013 -2024». Denne rullerte planen har navnet «Regional Transportplan Nordland 2018-2029», heretter kalt «RTP Nordland». RTP Nordland har flere funksjoner. Som mål- og strategi- dokument skal den først og fremst bidra med transportpolitiske linjer for fylket i form av premisser og bakgrunnsinformasjon for prioriteringer og valg som ligger i det etterfølgende, og mer detaljerte, handlingsprogrammet. Av lovforarbeidet til plan- og bygningsloven framgår det at regionale planer og planbestemmelser skal følge opp nasjonale mål og statlige retningslinjer. På samme tid skal nasjonale planprosesser fange opp regionale behov slik at RTP Nordland blir et grunnlag for statlige planprosesser. RTP Nordland revideres hvert fjerde år og koordineres med prosessen knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP).

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Høgskolen i Oslo og Akershus
Type publikasjon
Rapport

NIBR-rapport 2016. Byene i Nordland som innovasjonssentra. Kunnskapsgrunnlag for bypolitikk

Dette prosjektet inngår i Nordland fylkeskommunes arbeid med by- og regionsenterpolitikk, der det skal utvikles strategier og tiltak for en bypolitikk som både er felles for fylket og spesifikk for hver by. Oppdragsgiver ønsket et nytt kunnskapsgrunnlag for de ti byene som er definert som regionsentra. Utgangspunktet er forståelsen av at byene skaper en dynamikk og en innovasjonskraft som er viktig for å styrke vekstkraften i byregionene. Denne studien undersøker derfor hvordan byene kan styrkes som innovasjonssentra, gjennom et søkelys på innovasjonsarenaer, forhold knyttet til nærings- og byutvikling, samt kommunens og regionale aktørers roller for å fremme et innovativt næringsliv.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Nordland Fylkeskommune
Type publikasjon
Annet

Industristrategi for Nordland. Kraftforedlende – mineral og tilhørende leverandørindustri

Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert på foredling av fylkets ressursgrunnlag. Nordland sin ressursrikdom bør utvikles slik at virkningen blir reduserte globale klimautslipp, grunnlag for regional verdiskaping gjennom klimaeffektiv industriproduksjon nær energikildene og sysselsetting i hele fylket.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Trøndelag Forskning og Utvikling
Type publikasjon
Rapport

Samfunnsanalyse av Rana-regionen

Denne rapporten viser resultatene fra et oppdrag hvor formålet har vært å øke kunnskapen om hvilke tiltak som kan større vekst i Rana-regionen.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Nord-Norge i verdensklasse - en mulighetsstudie

Menon har sammen med Kunnskapsparken i Bodø gjennomført en mulighetsstudie for næringslivet i Nord-Norge. Studien viser at det er stort potensial for vekst i regionen, særlig innen sjømat, petroleum og kraftforedlende industri.


Studien er utarbeidet i forbindelse med Agenda Nord-Norge konferansen 10.-11. november 2014

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge

Studien «Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge» er et ledd i kunnskapsinnhentingen om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping i reiselivsnæringen. Dette er en revidert utgave, hvor det er blitt foretatt små justeringer av Figur 9-4 på side 138, Tabell 9-3 på side 144, Figur 9-5 på side 145, samt første setning på side 145.

Foreliggende rapport skal bidra til å øke kunnskapene om reiselivsnæringen i regionen, hvilke muligheter som finnes for økt verdiskaping, hvilke hindringer som står i veien for en utvikling, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bidra til vekst i reiselivsnæringen frem mot 2030. Det er gjort en framskrivning av verdiskaping og sysselsetting fram mot 2030, 2050 og 2100, basert på de foreslåtte tiltakene. Grunnlaget for våre analyser er utviklingstrekk etter år 2000, to workshops med lokale reiselivsrepresentanter (bedrifter, offentlig og virkemiddelapparatet), intervjuer med nasjonale og lokale reiselivsaktører både personlige og på web. I tillegg er det brukt relevant dokumentasjon og litteratur.

Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom Menon Business Economics AS og Nordlandsforskning. Menon har hatt prosjektledelsen, og i teamet fra Menon inngår Erik W. Jakobsen (managing partner), Anniken Enger (partner), Leo A Grünfeld (partner/forskningsleder), Endre Kildal Iversen (analytiker) og Rasmus Bøgh Holmen (analytiker). Fra Nordlandsforskning har teamet bestått av Jarle Løvland (seniorforsker), Brigt Dale (seniorforsker) og Thomas Johansen (seniorforsker).

Menon har hatt hovedansvaret for analysen av reiselivsnæringen, verdikjeder/FoU, drivkrefter, flaskehalser og framskrivninger, mens Nordlandsforskning har hatt hovedansvaret for kapitlet om miljøpåvirkning. Nordlandsforskning har også bidratt til kapitlet om verdikjeder/FoU, samt bidratt til gjennomføring av intervjuer og workshopene. Vi takker alle informanter og deltakere på workshopene for svært velvillige og konstruktive bidrag!

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet i perioden oktober 2012 til april 2013.