Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Prosjektet «Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge» er en av de tverrgående studiene i «Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord». Det har vært spennende å jobbe med disse temaene for det har gitt oss muligheter til å sammenstille noe av vår kunnskap om landsdelen på et bredere felt. Samtidig har vi innhentet nye data som kompletterer bildet og analysene av dagens Nord-Norge.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Havfisketurisme – en lønnsom vekstnisje

Formålet med rapporten er å avdekke hvilke årsaker og sammenhenger som kan forklare lønnsomhet og vekst for havfiskebedrifter i de fem nordligste fylkene i Norge. Sett under ett klarer de utvalgte havfiskebedriftene seg godt, sammenlignet med næringslivet generelt og andre reiselivsbedrifter. Havfiskebedriftene i vår undersøkelse har sterk verdiskapingsvekst; bedriftenes verdiskaping økte med godt over 20 % fra 2009 til 2011, og synes å ha økt verdiskapingen ytterligere i 2012. De utvalgte havfiskebedriftenes verdiskapingsvekst har vært sterkere enn samtlige referansegrupper vi har sammenlignet med i denne undersøkelsen. Havfiskebedriftene i vårt utvalg har også relativt høy arbeidsproduktivitet sammenlignet med andre bransjer med lignende karakteristika. 

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Kvalitet reiseliv
Type publikasjon
Rapport

Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og musèer

Det er behov for å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs opplevelser/aktiviteter, attraksjoner og musèer. Disse produktene er ofte «reason to go» for internasjonale og nasjonale gjester, og i en internasjonale konkurranse med Norges utgangspunkt som høykostland - er det vesentlig å levere jevn og god kvalitet.

Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
SSB
Type publikasjon
Rapport

Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Reiseliv har blitt utpekt som et satsingsområde av norske myndigheter de siste årene. I oppfølgingen av dette har Nærings- og handelsdepartementet avdekket behov for økt kunnskap om reiseliv ved hjelp av eksisterende statistikk og eventuelt forbedret eller ytterligere statistikk. Et tiltak for å bedre situasjonen var gjennomføringen av prosjektet ’Utredning om statistikk om reiselivsnæringen’. Seksjon for nasjonalregnskap utførte prosjektet på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet. Prosjektperioden var fra november 2008 til mai 2009.

Publikasjonsdetaljer

År
2010
Forfattere
Aqvaplan Niva
Type publikasjon
Rapport

Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten (HFB)

Regjeringen vil legge frem en oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten i løpet av 2010. Det faglige grunnlaget for denne oppdateringen er utarbeidet av de rådgivende gruppene – Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen. Som en del av dette arbeidet har det vært behov for eksterne studier. Disse grunnlagsstudiene har bidratt med faglige resultater og beskrivelse av oppdatert kunnskapsbasis, og utgjør således et viktig grunnlag for den faglige oppdateringen. Spesiell fokus i arbeidene er på konsekvenser av potensielle akutte utslipp fra sektorene petroleumsvirksomhet og skipstrafikk, men også andre tema er berørt. Arbeidene har omfattet oppdatering av sektorvise grunnlagsstudier for petroleum, samt tilleggsstudier innen skipstrafikk, petroleum og oljevern bestilt av Risikogruppen etter oppdrag fra den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanene.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

BRIKKER SOM MANGLER - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse

I denne rapporten har vi sett på kommunens arbeid med samfunns- og næringsutvikling og betydningen av kommunestørrelse. Rapporten er tredelt. Første del består av en litteraturgjennomgang mens det i andre del er sett på kommunenes roller overfor andre virkemiddelaktører innenfor regional utvikling og innovasjon i tredje del drøftes viktige dimensjoner i avveiningen om hvordan kommunenes næringsutviklingsarbeid kan ivaretas etter en kommunereform som gir større kommuner. 

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring

 Rapporten oppsummerer leveransene til utbyggingsfasen av Goliat om lag midtveis i prosjektet.  Rapporten gir videre en beskrivelse av de ulike oppdragene som må gjennomføres for å realisere utbyggingsprosjektet. Deretter foretas en fordeling av kontraktene på geografisk nivå og bransje. Rapporten vektlegger spesielt norsk leverandørindustri sin konkurranseposisjon i et globalt marked.

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Kreativ industri
Type publikasjon
Rapport

Forstudie - næringsvennlig kommune - Nordkapp kommune

Denne rapporten oppsummerer de viktigeste funn og resultater fra forstudien ”Næringsvennlig kommune – Nordkapp.” Kapittel 2 og 3 oppsummerer funnene fra undersøkelsene rettet mot henholdsvis næringsliv og ansatte i kommuneorganisasjonen. Kapittel 4 sammenstiller disse funnene med data innhentet fra Strategisk utviklingsanalyse av 2014. Avslutningsvis vil vi komme med anbefalinger og forslag til forprosjektet. Som tilleggsinformasjon har vi i vedlegg I trukket ut noen relevante illustrasjoner fra NHO sitt Kommune og Nærings NM 2014. Disse viser Nordkapp Kommune sin rangering på landsbasis innenfor ulike sektorer.

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Nofima
Type publikasjon
Rapport

Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

I denne rapporten drøftes og redegjøres det for de mekanismer som har gjort at kystkommuner de seinere år er blitt mer tilbakeholdne i arbeidet med å tilrettelegge for oppdrett i sin kystsone. Arbeidet er bestilt av Fiskeri- og kystdepartementet og problemstillingen er underveis blitt justert i samråd med departementet til i sterkere grad å vektlegge analysene rundt verdiskaping og hvordan kommunene kan motiveres til å vise større velvilje med tanke på tilrettelegging for oppdrettsnæringen.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Kunnskapsparken Origo

Rapport fra år 2 - samisk reiseliv i Nord-Norge

De samiske reiselivsbedriftene sammen med  virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med å utvikle det samiske reiselivsproduktet i Nord-Norge. Dette nordnorske samiske prosjektet skal gjøre de samiske reiselivsbedriftene sterkere og mer robuste slik at de kan utvikle autentiske og bærekraftige produkter for fremtiden. Dette skal være med på å få natur- og kulturinteresserte turister til å velge Nord-Norge som reisemål for å oppleve denne fantastiske kulturen i et vakkert landskap.