Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Transportøkonomisk Institutt
Type publikasjon
Rapport

Helgeland lufthavn - marked og samfunnsøkonomi

En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vil gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Oxfor Research
Type publikasjon
Rapport

Analyse av Forskningsløft i nord - Lærdommer for nye satsinger

Forskningsrådet ønsker en analyse av Forskningsløft i nord (NORDSATS) som et av innspillene til sitt arbeid med nye regional satsing. Et hovedspørsmål er om det er erfaringer fra dette programmet som kan være viktige i vurderingen av om slike regionale løft kan være et godt grep for å styrke samarbeidet mellom FoU og næringslivet innen regionalt viktige næringsområder. Analysen identifiserer tiltak, aspekter og mekanismer i NORDSATS som har fungert særlig godt og har vist seg hensiktsmessige for å oppnå ønskede resultater, vurdert ut fra de målsettinger som lå til grunn for satsingen

Publikasjonsdetaljer

År
2010
Forfattere
Handelshøgskolen i Bodø
Type publikasjon
Rapport

Fremtidens Helgeland - Helgeland i dag og frem mot 2020

I 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport over verdiskapingen på Helgeland i dag og frem mot 2020. Denne rapporten er todelt. Del 1 omhandler verdiskapingen på Helgeland i dag. Del 2 omhandler verdiskaping på Helgeland frem mot 2020.

Publikasjonsdetaljer

År
2006
Forfattere
Kommunal og Regionaldepartementet
Type publikasjon
Rapport

INNOVASJONSLØFT NORD

Formålet har vært å utarbeide konkrete forslag som kan bidra til en styrket innovasjonsgrad i Nord Norge. Innovasjonsløft Nord har ikke gjennomført egne studier, men har bygget sine anbefalinger på strukturerte sammenstillinger av eksisterende kunnskap og den erfaring prosjektgruppens medlemmer besitter. Disse sammenstillingene er vedlagt denne rapport.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Akershus Eiendom AS 
Type publikasjon
Rapport

Investering i Næringseiendom 

 

Næringseiendom er et samlebegrep på all eiendom som ikke benyttes som egen bolig. I Norge er  rundt halvparten av all eiendom i denne kategorien, men store deler av det er sykehus, skoler,  landbruksbygg og annet som man ikke i dagligtale regner som «næringseiendom». Betegnelsen har  vanligvis omfattet eiendom som er utleid til kommersielle aktører, men dette er i ferd med å  forandre seg, ettersom også skoler og helsebygg har blitt investeringsobjekter med vanlige  leiekontrakter.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Norsk institutt for by- og regionforskning
Type publikasjon
Rapport

Boligpreferanser i distriktene

Denne rapporten diskuterer hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og er i hovedsak basert på casestudier i de fire distriktskommunene Nord-Aurdal, Eid, Alstahaug og Skjervøy.  Studien er gjennomført av NIBR på oppdrag fra Distriktssenteret, og er utført i perioden oktober 2013-januar 2014.

Publikasjonsdetaljer

År
2010
Forfattere
Nordlandsforskning
Type publikasjon
Rapport

Ny rullebane i Bodø – Samfunnsøkonomiske konsekvenser

I dette prosjektet er følgende to hovedproblemstillinger behandlet:
 
1. Hvilken nytte vil en ”flytting” av rullebanen ved Bodø lufthavn 2 km mot sørvest ha for utviklingen av Bodø by?

2. Hvilken nytte vil en ”flytting” av rullebanen ha for flyrutetilbudet og derigjennom flybrukerne?
 

Det er kun nyttesiden av ”flytteprosjektet” som behandles i rapporten. Kostnadene for prosjektet er foreløpig ikke offentlige, og kostnadene vil dessuten avhenge av valg av utbyggingsalternativ. Hvorvidt nytten av å bygge den nye rullebanen 2 km sørvest for dagens bane er større enn kostnadene vil således ikke bli berørt. 

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Denne rapporten beskriver status for samfunnsforhold, næringsliv, og kompetanse i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen spesielt, og andre tilliggende regioner (Harstadregionen, Ofoten, Helgelandskysten, Salten, Nord-Trøndelag og Midt-Troms inkludert Tromsø). Analysen inneholder sammenlikninger der utviklingen i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen (LoVeSe) sees opp mot utviklingen i alle andre regionene (utredningsområdet). I tillegg til en statusoversikt inneholder rapporten en beskrivelse av næringslivet ut i fra hvor berørt ulike næringer vil være for petroleumsaktivitet. Til sist inneholder rapporten en prognose for befolkningsutviklingen og økonomien i regionene i tiden frem mot 2020 og 2050. 

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Prosjektet «Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge» er en av de tverrgående studiene i «Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord». Det har vært spennende å jobbe med disse temaene for det har gitt oss muligheter til å sammenstille noe av vår kunnskap om landsdelen på et bredere felt. Samtidig har vi innhentet nye data som kompletterer bildet og analysene av dagens Nord-Norge.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Havfisketurisme – en lønnsom vekstnisje

Formålet med rapporten er å avdekke hvilke årsaker og sammenhenger som kan forklare lønnsomhet og vekst for havfiskebedrifter i de fem nordligste fylkene i Norge. Sett under ett klarer de utvalgte havfiskebedriftene seg godt, sammenlignet med næringslivet generelt og andre reiselivsbedrifter. Havfiskebedriftene i vår undersøkelse har sterk verdiskapingsvekst; bedriftenes verdiskaping økte med godt over 20 % fra 2009 til 2011, og synes å ha økt verdiskapingen ytterligere i 2012. De utvalgte havfiskebedriftenes verdiskapingsvekst har vært sterkere enn samtlige referansegrupper vi har sammenlignet med i denne undersøkelsen. Havfiskebedriftene i vårt utvalg har også relativt høy arbeidsproduktivitet sammenlignet med andre bransjer med lignende karakteristika.