Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Handelshøgskolen BI
Type publikasjon
Rapport

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) (se Espelien og Reve, 2007; 2009; Bygballe og Goldeng, 2011; Goldeng og Bygballe, 2013). Analysene som presenteres er basert på komplette regnskapsdata fra 2003 til 2013, og dekker hele næringens verdikjede, delt inn i ni (9) aktørgrupper (bransjer). 1 Hovedfunnene i studien kan oppsummeres som følgende.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Innovasjon Norge
Type publikasjon
Rapport

Smarte samfunn - drømmeløftet 2016

I 2015 arrangerte Innovasjon Norge og samarbeidspartnere 84 åpne debattarrangementer i inn- og utland. Initiativet samlet over 3500 mennesker fra nærings- og samfunnsliv til diskusjon om landets fremtid. Vi mottok også en stor mengde skriftlige innspill. Sentrale spørsmål var:
Hvordan kan Norge forberede seg på en tid der olje- og gass-industriens betydning blir mindre, både når det gjelder næringsaktivitet og inntjening?

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
SINTEF
Type publikasjon
Rapport

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - status og fremtidsutsikter

Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag ved den neste oppdateringen av forvaltningsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Arbeidet er gjennomført på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet og er gjennomført høsten og vinteren 2012/2013.

Publikasjonsdetaljer

År
2010
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge

Denne rapporten er en av fem sektorrettede analyser av næringslivet i Nord-Norge. En betydelig andel av de sysselsatte og verdiskapingen i Nord-Norge ligger utenfor de fire sektorrettede analysene som ser på fiskeri og havbruk, reiseliv, mineraler og fornybar energi. Det er denne næringsvirksomheten som fanges opp gjennom denne studien av annen industri og næringsvirksomhet. 

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Konkraft
Type publikasjon
Rapport

Nordover - norsk sokkel i endring

Norsk olje- og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste  velferdsnasjoner. Verdens energimarkeder står overfor store endringer i årene fremover og klimautfordringen må løses. Her spiller norsk olje- og gassnæringen en viktig rolle. Det er besluttet å utarbeide et veikart for olje- og gassnæringen hvor formålet er trekke opp ambisjonene for reduserte klimautslipp for norsk sokkel mot 2030 og 2050.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Rystad Energy
Type publikasjon
Annet

Petro Foresight – 2030 - AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

Basert på analysene i denne rapporten har Rystad Energy utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. Her kommer det frem at det potensielt kan bli ni aktive feltsentre i basisscenarioet som presenteres her.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Kunnskapsparken Helgeland
Type publikasjon
Rapport

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND

I 2014 har 7 nye bedrifter, forsknings- og utdanningsaktører kommet inn i nettverket, mens 4 har gått ut, og det er nå 55 medlemmer! 
 
Det har vært god deltakelse og engasjement på samlinger og i det daglige arbeidet, og det er gjennomført en omfattende prosess med søknad om opptak til Arena-programmet. Flere av bedriftene har meldt tilbake at de gjennom nettverket har fått nye kontakter og avtaler, økt kunnskap om markedsmuligheter, bedre muligheter for kompetansebygging lokalt, økt kunnskap om virkemiddelsystem, mulighet til å komme i dialog med oljeselskap og bedre kjennskap til andre bedrifter og potensielle samarbeidspartnere i regionen.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Kunnskapsparken i Bodø
Type publikasjon
Rapport

Levert 2014

Petroleumsnæringen er ikke på vei nordover. Den er her. Produksjonsfartøyene Norne og Skarv ligger utenfor kysten av Helgeland, Goliat- plattformen er klar til å settes i produksjon i Barentshavet, og Aasta
 Hansteen-plattformen er under bygging. Det mest synlige beviset på næringen finner man imidlertid på  Melkøya i Hammerfest, hvor gassen fra Snøhvit-feltet prosesseres og eksporteres.  

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Samfunns- og næringslivsforskning
Type publikasjon
Rapport

Den spesialiserte leverandørindustrien til petroleumsvirksomhet Omfang og geografisk utbredelse i Norge

I 2007 fortok SNF en kartlegging av den petroleums-spesialiserte leverandørindustriens omfang og lokaliseringsmønstret.  Denne studien har blitt brukt i mange sammenhenger og tydeligvis kommet til nytte. Siden 2007 har omfanget av petroleumsaktivitetene økt og leverandørindustrien har til en viss grad endret karakter både i form av en utstrakt grad av restrukturering, men også med større innslag av ny teknologi relatert til undervannsproduksjon.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Rystad Energy
Type publikasjon
Rapport

Aktiviteten i den petroleumsrettede leverandørindustrien i landets ulike regioner

 

Olje – og Energidepartementet v/Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT), har bedt Rystad Energy gjennomføre en studie knyttet til aktiviteten i den petroleumsrettede leverandørindustrien i landets ulike regioner. Hensikten er å få kartlagt omfanget og strukturen til leverandørindustrien med hensyn på inntekter og sysselsetting, fordelt geografisk og per oljeservicesegment, kvalitativt og kvantitativ.