Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Nordlansforskning
Mimir
Type publikasjon
Rapport

Markedsaanalyser for nordnorsk reiseliv

Denne rapporten er resultatet av oppdraget "Markedsanalyser for nordnorsk reiseliv - konkurrentanalyse og turoperatøranalyse"

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Nærings- og handelsdepsrtementet
Type publikasjon
Rapport

Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringen lanserer en ny strategi for reiselivsnæringen Destinasjon Norge. Strategien legger til grunn ny erfaringsbasert og dokumentert  kunnskap, og spisser den offentlige innsatsen for å nå de overordnede målene. Bærekraftbegrepet blir gjennomgående brukt og konkretisert  i den nye strategien. Bærekraftbegrepet omfatter ivaretakelse av både miljø, sosial utvikling og økonomisk verdiskaping.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Avinor
Type publikasjon
Rapport

Avinor i Nordområdene - Muligheter og strategier

Hovedformålet med denne rapporten og Avinors arbeid med en Nordområdestrategi er å få økt innsikt i landsdelens utfordringer og muligheter og utvikle Avinors tjenester til å løse samfunnsoppdraget i landsdelen best mulig. Denne rapporten er den første av sitt slag og vil rulleres hvert 3. år.

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Oxfor Research
Type publikasjon
Rapport

Evaluering av Arena Innovative Opplevelse

Arena Innovative Opplevelser er et nettverksprosjekt for bedrifter innen reiselivssegmentet med fokus på opplevelsesproduksjon. Nettverkets tyngdepunkt er i Nordland. Arena-prosjektet startet opp i 2008, med hensikt å stimulere til samarbeid og felles utviklingsprosjekter i bransjen

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Mimir
Type publikasjon
Rapport

MASTERPLAN Svalbard mot 2025

Det er første gang man har hatt som mål å skape en overordnet strategi for reisemålet som er forankret og integrert i lokalstyrets planverk og bygd på felles ambisjoner om å ta gode helhetlige grep om utviklingen av Longyearbyensamfunnet i et langsiktig perspektiv. Masterplanen griper dermed direkte inn også i andre næringer og strategier for utvikling på Svalbard.

Publikasjonsdetaljer

År
2011
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Kartlegging av destinasjonsselskapene i Nordland

Formålet med denne rapporten er å lage en oversikt over destinasjonsselskapene i Nordland, hvordan de jobber, roller, funksjoner, eierskap, forholdet til offentlige aktører som kommuner og regionråd og økonomiske rammebetingelser. Det fremgår også hvordan destinasjonsselskapene organiserer markedsarbeidet sitt, viktige medspillere, hvordan de tilrettelegger for salg, og hvordan de nyttiggjør seg av det nordnorske markedssamarbeidet. Det fokuseres også på utviklingsstrategier og planer for fremtiden.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Virke
Type publikasjon
Rapport

Virke Bygg og Anlegg - rapport 2013

Handelen med varer til bygg og anleggsnæringen står for en vesentlig del av den samlede verdiskapingen og sysselsettingen i norsk handel. Næringen, representert ved et stort antall grossister og detaljister, omsetter for godt over 100 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 33 000 personer. Ringvirkningene er betydelige. 
Handelen spiller en viktig rolle på mange områder. Først og fremst ved at den leverer varer og tjenester av høy kvalitet til et stort antall bygge,- og anleggsprosjekter hvert år. Riktige varer til rett tid er en forutsetning for en lønnsom bygge, - og anleggsnæring. Handelen bidrar til dette

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Prognosesenteret
Type publikasjon
Rapport

KONJUNKTURRAPPORT - februar 2015

Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2014 og den økonomiske utviklingen.  Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
KPMG
Type publikasjon
Rapport

10 emerging trends in 201 - Trends that will change the world of infrastructure over the next 5 years

Barring a global economic meltdown or apocalyptic event, 2016 is already shaping up to be a year of growing momentum for the infrastructure sector.
The signs of this momentum are everywhere: in new sources of capital and new funding approaches that promise to unlock trillions of dollars in new equity and debt investment; in growing asset management capabilities, cyber security and public procurement, which are ushering in a real step-change in the way operators and owners manage assets; in the growing boldness of governments seeking to catalyze economic and social benefits; and in the growing alignment between the ‘macro’ needs of governments and the ‘micro’ decisions of consumers.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Diez Foresight
Type publikasjon
Rapport

Perspektiver på nord-norsk vekst: Fire framtidsbilder om næringsutviklingen i 2030

Denne rapporten handler om framtidsutsiktene for nord-norsk næringsliv. Fire nye framtidsbilder (scenarier) utforsker næringsutfordringene mot 2030. Framtidsbildene «Klimainnovasjon», «Gassen tar plassen», «Skjeen i egen hånd» og «Klassesamfunn i nord» ser på framtiden gjennom ulike brilleglass. De fire fortellingene skal hjelpe oss til å tenke langsiktig og helhetlig om endringene vi har i vente.