Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2009
Forfattere
Nordlandsforskning
Type publikasjon
Annet

Kulturbasert næringsutvikling i distriktene – et diskusjonsnotat

Det stilles relativt store forventninger til kulturbasert næringsutvikling når det gjelder å skape ny næringsutvikling i distriktene. Dette notatet diskuterer noen aspekter og utfordringer knyttet til utvikling av slike næringer i en distriktskontekst.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Norut

Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen

Sør-Tromsregionen er funksjonelt sett en «delt» region. En naturlig BA-region består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad, samt Tjeldsund og Evenes i Nordland fylke. De øvrige kommunene i regionen, Salangen, Lavangen og Gratangen, orienterer seg mot Midt-Troms og Narvik. Handelsregionene sammenfaller mye med BA-regionene. Befolkningsutviklingen er alarmerende i alle kommunene. Selv om det 2013-14 var befolkningsoppgang, var det nedgang i befolkning og/eller sysselsetting for nesten alle kommunene i periodene før

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms

Troms fylkeskommune har vært med i et nasjonalt prosjekt om regionale kompetansebehov. Det har vurdert tilgjengelige data og analyser og nye metoder for å få bedre kunnskap om det framtidige kompetansebehovet, samt arbeidet for bedre regionalt samarbeid om dette. I Troms har det inkludert en pilot med maritim næring som eksempel for å utvikle/skissere et opplegg som kan brukes jevnlig for analyser av kompetansebehov på flere sektorer/områder regionalt.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Norut
Type publikasjon
Rapport

Mapping the bioeconomy: Biological resources and production in forestry, agriculture, fisheries and aquaculture across Norway

Terrestrial and marine resources is the primary basis for the bioeconomy. This report gives an overview of the status and development of biological resources and production across forestry, agriculture, fisheries and aquaculture in Norway. Resources and output in the sectors vary both geographically and over time. Forestry is mostly inland in the Southeast, fisheries and aquaculture is along the Southwestern and Northern coasts, while agriculture is more spread across the country. The annual increment in the productive forests, at around 25 million m3 for many years, has been bigger than the annual logging at 7-10 million m3 , leading to increased standing volume. The share of agricultural land in Norway is small at 3 per cent, but a high proportion of this is arable.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Rambøl
Finnmark fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025

Regional vindkraftplan er utarbeidet med utgangspunkt i ny plan- og bygninngslov, og vil legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet. Planen vil være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Regional plan for vindkraft skal også legges til grunn for NVEs konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter i fylket.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Finnmark fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Mineralstrategi for Finnmark 2015 - 2019

Hovedmålet med mineralstrategien er at mineralressursene Finnmark skal forvaltes slik at den bidrar til utviklingen av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til beste for Finnmarks befolkning, og som kan sameksistere med andre viktige næringer i fylket.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Finnmark fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Regional transportplan for Finnmark

Helhetstenking på transportinfrastruktur er nødvendig for å legge til rette for næringsutvikling, bosetning og infrastrukturbehov. Næringslivet og befolkningen trenger et forutsigbart transportnett og et rutetilbud av høy kvalitet. Fylkets vekstregioner forventes å ha den største økningen i aktivitet. Transportinfrastrukturen må de neste årene sikre utviklingen i vekstnæringene, og bosetning med næringsutvikling i distriktene.

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Senter for økonomisk forskning AS
Type publikasjon
Rapport

SØF-rapport nr. 02/14 - Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

Kommunereformen skal legge forutsetninger for økonomisk vekst, bedre tjenester og mer reelt lokaldemokrati. Urbanisering med konsentrasjon av de høyest utdannede i de største byene er et kjennetegn ved økonomisk vekst. Bedriftene kan øke sin produktivitet ved urbaniseringsgevinster og husholdningene kan velge i bredere jobbmarked og tjenestetilbud. I byområdene kan et samlet utbyggingsmønster og transportsystem legge til rette for næringsutvikling og kompetansekrevende kommunale tjenester fornyes og utvikles. Lokaldemokratiet er hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft til å påvirke byutviklingen

Publikasjonsdetaljer

År
2008
Forfattere
Cicero
Type publikasjon
Rapport

Klimautvikling og avgiftspolitikk – Rapport om forventede klimaendringer med vekt på FInnmark

I denne utredningen vil forventede klimaendringer for Nordområdene generelt, og for Finnmark og Hammerfest spesielt, gjennomgås. Klimaendringer vil påvirke viktig infrastruktur i disse områdene. Samtidig ser vi at viktige næringer som fiskeri, olje og gass sektoren samt skipstrafikk vil bli berørt.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Nordlandsforskning
Type publikasjon
Rapport

Reiselivet i Salten - Kartlegging av bedriftsgrunnlag, reisemønster og virkninger i regionen

Notatet fra Nordlandsforskning inngår i faktagrunnlaget i forbindelse med at Visit Bodø har fått i oppgave av Salten regionråd å tilrettelegge for et forslag til en mer helhetlig organisering av reiselivet i Salten-regionen.