Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Virke
Type publikasjon
Rapport

Omdømmebarometer 2013 - Tromsøregionen

Omdømmebarometeret er et objektivt og kostnadseffektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner regionene har på viktige områder.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Norsk institutt for by- og regionforskning

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Prosjektet er en del av byregionprogrammet. Formålet med rapporten er å gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse av Tromsøregionen, der blant annet forholdet mellom samarbeid og regional vekst diskuteres. I rapporten presenteres samfunnsmessige utviklingstrekk i regionen basert blant annet på tilgjengelig informasjon og på egeninnsamlede data, og vi d

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Norconsult
Type publikasjon
Rapport

Midtveisrapport Faglig råd for bypolitikk

Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide «Regional plan for by- og regionsenterpolitikk for Nordland». Planen skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke de 10 byene som er definert som regionsentra: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik. Med bakgrunn i denne regionale planen skal det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak for alle byene som skal inneholde både overordnede tiltak og lokale tiltak.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Nordland Fylkeskommune
Type publikasjon
Annet

Bærekraftig næringsutvikling i kystsonen. Planfaglig problemstillinger i forhold til akvakultur

Praktisk planlegging i kystsonen

Utfordringer i relasjon til arealplanlegging

Lokalitetsstruktur i Lofoten

Nye oppgaver etter forvaltningsreformen

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Type publikasjon
Rapport

Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 - del 2 utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver for Nordland

Nordland har ca. 250 000 innbyggere. 85 % av befolkningen og 87 % av de sysselsatte bor i bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttet til de ti største byene i fylket. Av Nordlands 44 kommuner har 28 under 2 700 innbyggere. Nordland har en spredt bosettingsstruktur. Det gjør at Nordland, med unntak av Bodø, har en svakere vekst i sysselsettingen enn landet for øvrig. Den nasjonale produksjonen er en arbeidsdeling mellom by- og landområdene. Vareproduksjon og uttak av råvarer skjer i stor grad utenfor byene. Tjenestesektoren og store deler av de kunnskapsbaserte arbeidsplassene, utvikler seg i byene.

Publikasjonsdetaljer

År
2015
Forfattere
Nordland Fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

ET NYSKAPENDE NORDLAND - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014–2020

I Nordland skapes betydelige eksportverdier, likevel viser statistikk1 at det startes for få nye bedrifter i Nordland og at det også skapes få nye arbeidsplasser i eksisterende næringsliv. Innovasjonsundersøkelser2 viser også at bedrifter i Nordland er lite innovative sammenlignet med landet som helhet, og at utviklingen har stått stille de siste årene. Det er ikke sikkert statistikken viser virkeligheten på en god måte, men det sier likevel noe om at innovasjonsevnen i Nordland bør forsterkes

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Nofima

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Målsettingen ved studien har vært å undersøke lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter til turister i Nord-Norge.Utgangspunktet er et utvalg aktivitetsbedrifter som,som i større eller mindre grad, tilbyr sjøfiske til turister.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Nordlandsforskning
Mimir
Type publikasjon
Rapport

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv - Turoperatøranalyse

Markedsanalysene er gjennomført i to deler. Først er det gjort en konkurrentanalyse som belyser og sammenligner NordNorsk Reiselivs rammebetingelser og konkurranseposisjon med de viktigste konkurrentland- og regioner som baserer seg på tilsvarende ressursgrunnlag for natur- og kulturbasert opplevelsesproduksjon, og som retter seg mot de samme markeder/markedssegmenter. Dessuten er det også gjort en analyse av turoperatører og formidlingsaktiviteter som inngår i nordnorske og konkurrentenes distribusjon, og som gir en nærmere forståelse av hvordan formidlingen i reiselivsnæringen utvikles. Samlet gir disse analysene et underlag for å identifisere konkurransefortrinn og mulige strategiske forbedringsområder for nordnorske reiseliv.

Publikasjonsdetaljer

År
2013
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Nordområdeutviklingen – Scenarioer og samfunnsøkonomisk analyse av utvalgte næringer – konsekvenser for verdiskapning, bedriftsstruktur og sysselsetting frem

Næringslivet i Nord-Norge har den senere tid opplevd betydelig vekst. Veksten er drevet av økning i petroleumsaktiviteten i området og utsikter til betydelige nye funn, økt fangst- og oppdrettsvolum i fiskeri- og havbruksnæringen i kombinasjon med noe variable men høyere priser på fisk, samt økt turisme. Samtidig kan veksten tilta i betydelig grad. Flere lovende petroleumsområder har allerede nylig blitt åpnet, samtidig som andre attraktive områder holdes stengt som følge av politisk enighet i den sittende regjering. Nord-Norge har samtidig et betydelig potensial for å øke produksjonen av oppdrettsfisk, samtidig som regionen opplever en betydelig økning som følge av økte fangstvolumer. Også reiselivsnæringen i Nord-Norge har opplevd vekst, mye drevet av økning i vinterturismen. Samtidig kan også mineralnæringen oppleve vekst fremover. Høye råvarepriser i kombinasjon med store naturressurser kan legge grunnlag for en betydelig vekst også i denne næringen.

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Norut
UiT
Type publikasjon
Rapport

Festivaler i Nord-Norge: Et samlingspunkt for reiseliv, øvrig næringsliv, kultur og sosialt liv

Rapporten tar for seg festivaler, med fokus på samhandling. Datagrunnlaget har i hovedsak vært fokusgruppeintervju gjennomført med aktører fra festivalfeltet, idrettsarrangement, reiselivsbransjen, kulturnæring/kulturøkonomien, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter i Finnmark, Troms og Nordland