Kunnskaps­biblioteket

Kunnskapsbiblioteket er et bibliotek som inneholder lenker til et stort antall relevante analyser og studier av økonomiske, regionale og sosiale forhold i Nord-Norge. Biblioteket skal på en effektiv måte kategorisere utredninger, rapporter, bøker, vitenskapelige artikler og andre faglige bidrag som fokuserer på disse temaene. 

Publikasjonsdetaljer

År
2018
Forfattere
Analysys Mason AS
Type publikasjon
Rapport

Mulighetsstudie og kartlegging av fiberinfrastruktur i Trøndelag og Nord-Norge

Rapporten omfatter en kartlegging av den eksisterende fiberinfrastrukturen i landets fire nordligste fylker, samt en drøftelse av fremtidig behov for forbedret fiberinfrastruktur i landsdelen med tilhørende vurdering av mulige tiltak og offentlige finansieringsordninger som kan bidra til ønskede forbedringer i fiberinfrastrukturen. 

Rapporten er utarbeidet i perioden juni – september 2018. 

Publikasjonsdetaljer

År
2018
Forfattere
Kunnskapsparken i Bodø
Type publikasjon
Rapport

Levert 2017

Bedrifter i Finnmark leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen for 2,2 milliarder kroner i 2017. Nivået på leveransene har aldri vært høyere siden kartleggingen startet i 2010. Leveransene fra Nordland falt til et nivå på under 1 milliard kroner, men leverandørene i Troms nærmet seg 0,5 milliarder.

Leverandørindustrien i Nord-Norge hadde samlet leveranser for 3,64 milliarder kroner til petroleumssektoren i 2017.Omsetningen forbundet med leveransene økte med 15 prosent sammenlignet med 2016, og veksten var noe høyere enn leverandørene selv hadde spådd.

 
 

 

Publikasjonsdetaljer

År
2014
Forfattere
Menon
Type publikasjon
Rapport

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial

Natur- og kulturbaserte goder er kjernen i reiselivsproduktet. Det er tilgangen på uberørt natur, fossefall, dype fjorder, snødekte fjell, fugleliv, lakseelver, midnattsol, nordlys, fruktblomstring, stavkirker, arkitektur, kunstsamlinger og byliv som er næringens ressursgrunnlag. Med utgangspunkt i dette ressursgrunnlaget leverer norske reiselivsbedrifter opplevelser og andre tjenester til nordmenn og utlendinger.

Næringen består av mange små bedrifter fra flere virksomhetstyper; hoteller, restauranter, flyselskaper, skiheiser, festivaler, aktivitetsbedrifter og mange andre. Verdikjeden i de ulike virksomhetene er til dels svært forskjellige. Det som binder bedrifter fra disse virksomhetstypene sammen og gjør dem til reiselivsbedrifter, er det faktum at de lever av mennesker på reise - turister, yrkesreisende, kurs- og konferansegjester. Disse reiselivskundene etterspør helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, servering, transport og opplevelser inngår. Det innebærer at de ulike virksomhetstypene leverer komplementære produkter.

Publikasjonsdetaljer

År
2017
Forfattere
Kunnskapsparken i Bodø
Type publikasjon
Rapport

Indeks Nordland 2017

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge. Rapporten er lagt opp slik at hovedpoengene først er oppsummert i faktaboksene på neste side, for så å utdypes i de påfølgende kapitlene. I alle kapitler kan man sammenligne utviklingen mellom sektorer og regioner.

Publikasjonsdetaljer

År
2010
Forfattere
Konkraft
Type publikasjon
Rapport

Olje- og gassvirksomhet i nord

Rapporten omhandler olje- og gassvirksomhet på den norske sokkelen i nord, fra Helgelandskysten og nordøstover til russiske grensen og nordover i Barentshavet. Hensikten er å bidra til et sammenfattet faktagrunnlag for beslutningsprosessene relatert til åpning av nye leteområder i nord, samle argumentasjon og tette kommunikasjonshull i diskusjonen.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Nordland Fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Planprogram - For regional plan for By- og regionsenterpolitikk 2016-2025

Nordland fylkesting vedtok i februar 2013 Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 med tilhørende handlingsprogram. I handlingsprogrammet er det vedtatt at det skal utvikles en byog regionsenterpolitikk for Nordland. Denne planen er knyttet opp til fylkesplanens målområde 2 – Livskraftige lokalsamfunn og regioner.

Publikasjonsdetaljer

År
2002
Forfattere
Statistisk sentralbyrå
Type publikasjon
Rapport

FoU og innovasjon i norske regioner

Denne rapporten oppsummerer prosjektet "FoU og regionalt næringsliv". Prosjektet har både tilrettelagt og kvalitetssikret Statistisk sentralbyrås statistikk over forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU) i næringslivet for regionale analyser og benyttet de tilrettelagte dataene i en deskriptiv analyse for å gi en beskrivelse av hvordan forsknings- og utviklingsvirksomheten i norsk næringsliv varierer regionalt. 

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Statistisk sentralbyrå
Type publikasjon
Rapport

Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler

I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til Innovasjon Norge (IN) og Norges forskningsråd (NFR), samt Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.

Publikasjonsdetaljer

År
2016
Forfattere
Troms fylkeskommune
Type publikasjon
Rapport

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024

Statlig og regional styring av hvor større handelsetableringer skal lokaliseres har som hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg. Utgangspunktet er at det ikke er tillatt å etablere større handelsvirksomheter utenfor sentrum av byer og tettsteder med mindre annet er vedtatt i godkjente fylkesplaner eller fy

Publikasjonsdetaljer

År
2012
Forfattere
Det kongelige norske vitenskabers selskap
Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Type publikasjon
Rapport

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

De tidligere rapportene fra DKNVS/NTVA (1999, 2006) peker på potensialet i det å utnytte Norges fortrinn knyttet til økt verdiskaping basert på biomarine ressurser. Tolv år etter at den første rapporten kom, er temaet ytterligere aktualisert gjennom denne rapporten og andre strategiarbeid (HAV21, ny Stortingsmelding) som er igangsatt om hva Norge skal leve av i fremtiden – ut over olje- og gassutvinning.