Flere oljefunn i nord

Oljeselskapet Lundin annonserte nylig et nytt olje- og gassfunn i Barentshavet 160 kilometer nordvest for Hammerfest. Med flere prospekter i samme lisens øynes økt lete- og boreaktivitet i nord, men nytt forslag fra Europaparlamentet kan sette en stopper for utviklingen.

Det nye funnet er gjort 40 kilometer sørvest for Johan Castberg, 30 kilometer nordvest for Alta/Gotha og har fått navnet Filicudi. Ifølge Lundin kan området sammenlignes med Statoils storfunn Johan Castberg.

Foreløpige estimat viser at reservoaret kan inneholde mellom 35 – 100 millioner fat oljeekvivalenter, informerer Lundin på sine nettsider. Lundin Norway har en eierandel på 35 prosent og er operatør for lisensen. Lisenspartnere er Aker BP og DEA med henholdsvis 35 % og 30 % eierskap.

Petroleumsrelatert virksomhet skaper ringvirkninger på land når leverandørbedriftene etablerer seg langs kysten. Sysselsettingen og verdiskapingen i regionen øker, både under leting men hovedsakelig når driften settes i gang. Hammerfest er et godt eksempel på dette. Etter at investeringsbeslutningene for Snøhvit- og Goliatfeltene ble tatt har en petroleumsklynge begynt å ta form i byen.

I rapporten «Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge» utarbeidet av Norut belyses effektene av leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfasen til Goliatfeltet. Norut anslo den direkte og indirekte sysselsettingen i Nord-Norge til 440 – 460 personer, hvorav 80- 85 prosent i Finnmark. Goliatfeltet er med en anslått totalproduksjon på 179 millioner fat oljeekvivalenter omtrent to til fem ganger så stort som det nyoppdagede Filicudifeltet. Ringvirkningene av dette funnet vil dermed neppe være på størrelse med virkningene av Goliatfeltet, men funnet bidrar likevel til økt interesse for mulig oljeutvinning i Barentshavet.

Storinvesteringene står i kø i nord

Leverandørnettverket Petro Artic har stor tro på Barentshavet og har flere ganger uttalt at området tegner til å bli det nye Nordsjøen. Ifølge petro.no står milliardutbyggingene i Barentshavet i kø.

Lundin og Aker BP vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året. Hufsa og Hurri er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat oljeekvivalenter. Lundin anslår et ressurspotensial i denne lisensen på opptil 700 millioner fat olje, som er en dobling av Lundins eksisterende funn på Alta og Gohta.

Økt aktivitet i petroleumsnæringen i nord øker mulighetene for en mer permanent tilstedeværelse av leverandørindustrien. De økonomiske effektene er størst dersom feltene settes i produksjon. For å komme til det stadiet må utvinning være lønnsomt.

Billigere drift enn tidligere antatt

Anslagene på hvilken oljepris som sørger for lønnsomhet i nord spriker. Lenge har analysebyrået Rystad Energy trodd at denne lå på 80 dollar fatet. I senere tid har kostnadskutt i bransjen og spesielt fallende riggrater bidratt til at mulighetene for lønnsomme prosjekter i Barentshavet har økt. Statoil har uttalt at break-even prisen for Johan Castberg-feltet er på 45 dollar per fat.

Med dagens oljepris rundt 56 dollar fatet ser det dermed lovende ut for utviklingen av oljenæringen i Nord. Nå er det andre hindringer enn dårlig lønnsomhet som kan sette en stopper for utvinningen.

Mulig forbud fra Brussel

I april 2016 la EU frem et forslag til en ny Arktis-strategi. Denne tar for seg retningslinjer for EUs arbeid i nord på blant klimaendringer og miljøbeskyttelse. I den pågående revideringen av strategien har det kommet inn konkrete forslag om totalforbud mot boring etter olje og gass i arktiske områder.

Et stort og foreløpig uavklart spørsmål i denne saken er hvilke områder som defineres som Arktis og hvorvidt strategien blir en del av EØS-avtalen.

Ifølge High North News passerte endringsforslagene to parlamentariske komiteer i Europaparlamentet i januar i år. Saken skal sannsynligvis opp i plenum i parlamentet den 13. mars, men å avklare konsekvenser for norsk virksomhet i Arktis vil trolig ta lengre tid. En uavklart politisk situasjon skaper usikkerhet noe som ofte fører til at investeringer settes på vent. Dette kan sette en demper for et nordnorsk oljeeventyr.

Under kartutsnitt over det nye funnet. Kilde: Lundin

Olje

Siste nytt