Turbulens i Kina skaper uro

Oppturen i verdensøkonomien halter videre. Det går framover, men tregt. Usikkerheten rundt den kinesiske økonomien er større enn noen gang og legger en betydelig demper på optimismen. Et USA i vekst og en forsiktig bedring i EU kan bidra til at framgangen forsetter, men med lavere fart i Kinas økonomi er det begrenset hvor stor veksten kan bli de nærmeste årene.

Turbulens i Kina

Den kinesiske økonomien har lenge vært preget av høy vekst. Veksten har i stor grad vært drevet av eksport og investeringer. Boliginvesteringene står alene for om lag en fjerdedel av kinesisk BNP. For å opprettholde veksten har myndighetene tilrettelagt for boligbygging i et høyt tempo. Dette har resultert i et stort antall usolgte boliger, og frykten for en boligboble har bidratt til et tregt boligmarked den siste tiden.

Med lavere avkastning i boligmarkedet har flere kinesere begynt å spare i aksjer og fond. Samtidig har myndighetene lempet på reglene og gjort aksjemarkedet mer tilgjengelig for folk flest. Pågangen har vært så enorm at til og med frisørsalonger er tatt i bruk som meglerhus. På ett år, fra sommeren 2014, steg Shanghai-børsen med hele 230 %. En betydelig del av aksjekjøpene har vært lånefinansierte, og kredittveksten har i flere år overgått BNPveksten. Dette har gjort økonomien svært sårbar for brå omslag i finansmarkedene.

I sommer begynte frykten for en aksjeboble å spre seg, og markedet har falt kraftig. Etter at toppen ble nådd i juni, falt aksjekursene hele 30 % før myndighetene satte inn flere avdempende tiltak. Blant annet har det statlige pensjonsfondet investert i aksjemarkedet for å bremse fallet. Kursene har på ingen måte stabilisert seg, men det ser ut til at støttekjøpene foreløpig har etablert et skjørt gulv.

Skulle de finansielle markedene fortsette å svekkes, kan det føre til at investeringsveksten dempes, særlig hvis det sammenfaller med en tiltagende gjeldskrise hos regionale myndigheter. Med en betydelig økning i privat aksjesparing, vil fallende kurser også kunne påvirke konsumveksten, som var ment å bli den nye driveren i kinesisk økonomi.

Uroen sprer seg

Urolighetene i de kinesiske aksjemarkedene har spredt seg til resten av verdens børser. Uro i finansmarkedene reduserer investeringslysten og kan legge en demper på framtidig vekst verden over.

Temperaturkart

 

 

Årsaken til de store ringvirkningene fra det kinesiske markedet er relativt åpenbar. Lavere etterspørselsvekst i Kina kan få store konsekvenser for den samlede veksten i internasjonal økonomi. I 2014 vokste verdensøkonomien med 3,3 % og Kina bidro alene med en tredjedel av denne veksten.

I tillegg til å trekke opp den samlede veksten i verden, har kinesisk økonomi også stor innvirkning på råvarepriser som blant annet er viktig for norsk økonomisk utvikling. En stor del av Kinas eksport er basert på videreforedling av importerte råvarer. Store investeringer krever også mye metaller og mineraler. For eksempel sto Kina for hele 46 % av verdens samlede import av bauksitt og 14 % av importerte ferrolegeringer. Lavere etterspørselsvekst fra Kina vil derfor ha betydelig innvirkning på den samlede etterspørselen etter råvarer og dermed også prisene.

Fortsatt vekst i USA

Det største lyspunktet i verdensøkonomien kommer fortsatt fra den andre siden av Atlanteren. Sysselsettingen fortsetter å stige og arbeidsledigheten reduseres. Lønnsveksten har også tatt seg opp den siste tiden og boligmarkedet styrkes stadig. Dette bidrar igjen til økt forbruk som er den viktigste enkeltdriveren for amerikansk økonomi. Det er imidlertid tegn til at framgangen slakker noe av. En kald vinter med stenging av havner, høy sparing, en sterk dollar og lavere investeringer i oljesektoren bidro til en mer dempet vekst enn ventet i første halvår 2015. Det forventes likevel at den samlede økonomiske veksten for 2015 vil blir høyere enn i fjor, og at den første rentehevingen siden finanskrisen vil komme i høst, selv om sentralbanken valgte å holde renten uendret i september.

Mørkt i Brasil

I Sør-Amerikas største økonomi er situasjonen bekmørk. Brasil sliter kraftig med høy og stigende inflasjon. Oljeprisfallet slår hardt inn og har bidratt til at investeringene har falt kraftig. Dette har bidratt til full stopp i BNP-veksten. Dårlige statsfinanser fører med seg en stram budsjettpolitikk, noe som også trekker økonomien ytterligere ned. En kraftig svekkelse av brasiliansk valuta bidrar til å dempe fallet noe, men økonomien forventes å oppleve negativ vekst i 2015 og en svak utvikling de kommende årene. Som råvareeksportør avhenger også Brasils økonomiske framtid mye av utviklingen i Kina.

Europa halter videre

Den moderate vekstøkningen fortsetter i Europa, særlig drevet av høyere privat forbruk. Lave energipriser og et bedret arbeidsmarked har gitt større optimisme og høyere etterspørsel. Inflasjonen er fortsatt lav, men har så smått begynt å øke. Nøkkelen til fortsatt framgang er å få fart på investeringene. Dette har vært vanskelig til nå, men det forventes at investeringene vil øke framover. Samlet sett vil veksten i Europa trolig holde seg beskjedent positiv, med det er stadig en underliggende frykt for stagnasjon.

Den finansielle situasjonene rundt Hellas er foreløpig avklart, men den greske økonomiens betydning for utviklingen i resten av Europa står ikke i stil til den voldsomme oppmerksomheten krisen har fått i media.

Varierende vekst i resten av verden

I Russland bidrar lav oljepris, internasjonale sanksjoner og høye renter til en kraftig tilbakegang i 2015. Med mindre oljeprisen stiger og det politiske forholdet til vesten bedres, vil den negative utviklingen fortsette.

Også Japan fortsetter sin svake utvikling etter et blaff av optimisme knyttet til myndighetenes ekspansive pengepolitikk. Det har likevel vært noen tegn til bedring i år, i hovedsak drevet av økte kapitalinvesteringer. Stadig lav inflasjon gir fortsatt ekspansiv pengepolitikk, men det viktige private forbruket holdes nede av en svak reallønnsvekst.

I India styrker økonomien seg stadig, og inflasjonen er moderat. Den høye aktiviteten i industrien bidrar sterkt til den positive veksten. Sterkere vekst i India gir også positive impulser til verdensøkonomien, men landet er på ingen måte stort nok til å kompensere for en oppbremsing i Kina.

For øvrig ventes verdens utviklingsøkonomier å oppleve lavere vekst som følge av et svekket råvaremarked. Geopolitiske uroligheter bidrar også til redusert vekst i enkelte land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Tabell1