Styrt av verdensmarkedet

Kraft skaper verdier i Nord-Norge gjennom produksjon av metaller og kjemiske produkter. Nordland er landets fjerde største fylke innen prosessindustri, og eksporterte i følge Indeks Nordland industrivarer for over 13 milliarder kroner i 2014, hele 3,6 milliarder mer enn året før. Bransjen domineres av utenlandske eierbedrifter, og det er egentlig ingen alternativer til disse store multinasjonale industrikonsernene. Dermed må landsdelens prosessindustri forholde seg direkte til en globalisert verden.

Det meste er eid fra utlandet

Prosessindustrien er kjent for å være kapitalkrevende og sterkt konkurranseutsatt, og tilgangen til norsk privat industrirettet kapital er liten. Fram til 2013 økte da også det utenlandske eierskapet i norsk industri med 90 %, ifølge Lars Petter Maltby, styreleder i Eide-nettverket.

Utenlandsk eierskap gir næringen en rekke fordeler gjennom risikovillig kapital, aktivt industrielt eierskap, globale produksjonsnettverk, større marked og gode utviklings- og karrieremuligheter for ledere og ansatte. Men utenlandsk eierskap kan også virke negativt inn dersom avstanden gjør at de i strategiske satsinger overser mulighetene i Nord-Norge. Hvis morselskap går dårlig over tid, kan en lønnsom lokal enhet også risikere å bli tappet for kapital og andre ressurser.

Attraktiv og tradisjonsrik næring

Prosessindustri har spilt en sentral rolle i Nord-Norge i mer enn 100 år, og spesielt i Nordland. Næringen er fortsatt svært viktig målt så vel i verdiskaping og eksport som i sysselsetting og samfunnsmessige ringvirkninger. Mange har derfor etterlyst en aktiv debatt om norsk industripolitikk, og blant annet påpekt behovet for en ny industri- melding, da den forrige er 20 år gammel. Regjeringen har forøvrig varslet at det vil komme en ny industrimelding i år.

Arve Ulriksen, leder i Mo industripark, trekker fram tre suksessfaktorer for lønnsom verdiskaping i næringen. Det er tilgangen på malmer og mineraler, vann til prosess, kjøling og energiproduksjon og tilgang til kompetanse – spesielt nå med den reduserte aktiviteten innen olje og gass.

I tillegg til lave, forutsigbare kraftpriser og tilgang til naturressurser, verdsetter de utenlandske eierne det stabile politiske klimaet i Norge. Kommunenes positive innstilling til slike arbeidsplasser spiller også en viktig rolle for eiernes vilje til å satse. Til tross for et høyt generelt kostnadsnivå i Norge og lange avstander til de største markedene, er Nord-Norge en attraktiv lokalisering for utenlandske industrieiere. Det finnes en rekke eksempler på at de både planlegger og har gjennomført store investeringer i nordnorsk prosessindustri. Dette gjelder bant annet for Alcoa Mosjøen og Elkem Salten i Sørfold med investeringer i mange 100-millioners-klassen.

En sterkere kobling mellom oljeindustrien og landbasert prosessindustri bør være en av del av løsningen. Dette kan bidra til å skape nye arbeidsplasser basert på kompetanseoverføring fra oljesektoren på den ene siden og tilgang på kraft, hav og mineraler på den andre siden.
Arve Ulriksen, Mo industripark

Potensial for vekst

Selv om prosessindustrien tidligere har hatt en massiv utflagging fra Europa og USA til såkalte lavkostland, er det nå flere eksempler på det som kalles reindustrialisering. Store konsern som Husqvarna og Atlas Copco i Sverige, Danfoss i Danmark og Caterpillar, Apple og General Electric i USA har alle tatt industri tilbake til hjemlandet. Dette skyldes faktorer som at arbeidsprosessene blir stadig mer automatisert, og at bedriftene fokuserer langt mer på kontinuerlige forbedringer i effektivitet, produktivitet og kvalitet. Disse egenskapene kjenne- tegner også deler av nordnorsk industri, godt illustrert gjennom at Alcoa Mosjøen ble kåret til Årets Lean-virksomhet 2013.

Selv om den senere tids prisfall på blant annet jern, aluminium, ferromangan og ferrosilisium og redusert etterspørsel i Kina gir produsentene betydelige utfordringer, vil en sterkere tilrettelegging av ramme- betingelser kunne øke interessen for nye etableringer og investeringer i Nord-Norge.

Fig15