Større enheter i overnatting og transport

Nordnorsk reiselivsnæring har gjennomgått en betydelig konsolidering. De største endringene har kommet i overnatting og transport. Som en følge av denne utviklingen, er andelen lokalt offentlig og privat eierskap redusert. Forskjellene mellom by og omland er imidlertid store, og i de mindre sentrale områdene dominerer fortsatt det lokale private eierskapet.
Wideroe

Sterke lokale eierskapstradisjoner

Unike naturopplevelser er den viktigste attraksjonskraften for turisme, og nord- norsk natur har bidratt til at reiselivsnæringen har vært stor og viktig fra fjord til fjell i hele landsdelen. Den lokale forankringen har også påvirket næringens eierskapsstruktur. Hotell, restauranter, busselskap, guider og reisebyråer har ofte vært lokalt eid og lokalt drevet. Overnattings- og serveringssteder har gjerne vært i privat eie, mens transportselskap har vært kommunale og fylkeskommunale. Fortsatt består næringen av mange små lokale selskap, men endringer i samferdselsloven og kjede- vekst innen overnatting har de siste årene endret eierskapsstrukturen i transport og overnatting.

Endringer ga nye muligheter

Transportbransjen har blitt konsolidert og internasjonalisert det siste tiåret. Etter end- ring i samferdselsloven i 1994, har anbuds- ordningen blitt den vanligste måten å organisere persontrafikk på. Omleggingen har redusert kommuners og fylkeskommuners behov for å styre kollektivtransporten gjennom eierskap. Offentlige myndigheter har gradvis solgt seg ut av buss- og fergetransport, noe som har medvirket til radikale endringer av eierstrukturen i bransjen. Fra 2003 til 2012 ble verdiskapingen i offentlig eierskap redusert fra 20 til 5 %, og mange små lokale transportselskap har blitt til noen få store.

Utnyttelse av stordriftsfordeler

Investorer fra transportbransjen som er på jakt etter stordriftsfordeler på områder som drift, kundekontakt og markedsmakt har samlet transportbransjen. Store selskap med mange ruter har gjerne høyere kapasitets- utnyttelse enn små selskap med få ruter. De har samtidig en lavere risiko knyttet til finansiering og driftsproblemer. På kunde- siden er det stordriftsfordeler gjennom nettverkseffekter, der store selskap kan til- by skreddersydde reiser i større nettverk av koordinerte ruter. I tillegg kan selskap med stor markedsmakt internsubsidiere strategiske ruter og holde antall framtidige konkurrenter nede.

Om Torghatten

Torghatten er et stort konsolidert transportselskap hvor eierskap og hovedkontor har forblitt i nord. Torghatten var et lite lokalt selskap da samferdselsloven ble endret i 1994. Eierne i Forbergskog-familien, valgte tidlig en ekspansiv strategi for å overleve. Torghatten har gjennom oppkjøp og konsolideringer i flere ledd blitt et av Norges største transportselskap. I dag kontrollerer de blant annet Widerøe, Trønderbilene, Norgesbuss, FosenNamsos Sjø og Torghatten Nord.

Familien eier fortsatt 25 % av aksjene i selskapet, og Brynjar Kristian Forbergskog er konserndirektør ved hovedkontoret i Brønnøysund.

De åpenbare fordelene ved å være stor har ført til strategiske oppkjøp og konsolideringer. Torghattens sjef Brynjar Kristian Forbergskog har uttalt at bedriften la en spenstig strategi for vekst tidlig på 1990- tallet for å kunne stå imot konkurransen fra store internasjonale aktører.

I dag har flere av Norges største transportselskap hovedkontor i Nord-Norge. Uavhengig av næring er Widerøe, Hurtigruten og Torghatten tre av de fire største selskapene med hovedsete i landsdelen.

Alle disse bedriftene bidrar, sammen med Boreal Transport Nord, til at transportbransjen står for over 50 % av verdiskap- ingen i nordnorsk reiseliv, og at reiselivet står for en større del av næringslivets verdiskaping i nord enn i resten av landet.

Kjedehotellene overtar

Norsk hotellbransje har gjennomgått en konsolideringsprosess fra 80-tallet til i dag. På slutten av 80-tallet begynte noen hotell å organisere seg i medlemsbaserte kjeder, mens enkelte av dagens store eiere startet oppkjøp og integrerte hotellene i kjeder. Av de store eierintegrerte kjedene har Scandic, som eies av investeringsfondet EQT som er kontrollert av den svenske Wallenberg-familien, og Thon Hotels det tydeligste nærværet i Nord-Norge. Petter Stordalens Nordic Choice har også åpnet flere store hoteller i landsdelen de senere årene.

Hotellkjedene utnytter stordriftsfordeler, besitter spesialisert analysekompetanse og har god kjennskap til markedstrender, lokale konkurransesituasjoner og industrialisert hotelldrift. Denne kompetansen kombinert med tilgangen på kapital, bidrar til at konsernene kan gjennomføre investeringer når det foreligger interessante forretningsmuligheter. Når investeringsbeslutninger er tatt, har de også erfaring og kompetanse til å gjennomføre effektive hotellutbygginger. I driftsfasen kan de utnytte erfaringer innad i konsernet gjennom spredning av «beste praksis».

De største konsernene har investert i Nord- Norge og satset særlig i Tromsø og Bodø. Som følge av kjedeveksten, har landsdelens overnattingsbransje fått en noe større eier- konsentrasjon de siste 10 årene. I 2005 var 18 av de 25 største hotellene eid av store kjeder, mens syv var selvstendige. Samtlige av de selvstendige lå utenfor storbyene Tromsø og Bodø. I 2014 var 22 av de 25 største hotellene inkorporert i kjeder, og kun Fru Haugans hotell i Mosjøen, Fauske hotell og Vollan gjestestue i Nordkjosbotn er selvstendige i dag. Konsekvensen er at nordnorsk overnattingsbransje i all hovedsak er kontrollert av eiere utenfor landsdelen.

Om Scandic

Scandic kjøpte Rica av Rivelsrud-familien i 2013, og ble da den største hotellkjeden i Nord-Norge. Rica ble utover 1990-tallet Norges største og eneste landsdekkende hotellkjede, og mot slutten av tiåret satset man tungt på å utvikle turismen i Nord-Norge. Administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold, har framhevet denne satsningen som en viktig motor for reiselivets utvikling i landsdelen.

Scandic eier i underkant av 20 hoteller i Nord-Norge, deriblant nyåpnede Scandic Havet i Bodø og Ishavshotellet i Tromsø.

I 2003 var 13 % av verdiskapingen i bransjen knyttet til eiere fra Sør- og Midt-Norge, en andel som økte til 29 % i 2012. Verdiskapingen gjennom nordnorsk personlig eierskap er på sin side gått ned fra 52 til 43 %.

Frister utenlandske investorer

Både landsdelens overnattings- og transportbransje er interessant for utenlandske investorer, og utenlandske overnattings- aktører etablerte seg i Nord-Norge med Scandics oppkjøp av Rica i 2013.

Administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold, har trukket fram Ricas turistrettede profil i nord som en viktig grunn til kjøpet.

De store nordnorske transportkonsernene har også vekket interesse fra utlandet, og både Boreal Transport Nord og Hurtigruten er i dag på utenlandske hender. Slike investorer kan bidra til å profesjonalisere nord- norsk reiseliv. De tar med seg komplementære ressurser som kunnskap, finansielle muskler og internasjonale salgsapparat, og ser næringen i nord i et større perspektiv.

Analyser av handel og konkurranse viser at utenlandske selskap bidrar til økt produktivitet. Deres eierskap og engasjement vil også skape sterkere konkurranse i nord, og dermed bidra til at reiselivsbedriftene både hever kvaliteten og øker sin produktivitet.

Fig3

Torghatten er et stort konsolidert trans- portselskap hvor eierskap og hovedkontor har forblitt i nord. Torghatten var et lite lokalt selskap da samferdselsloven ble endret i 1994. Eierne i Forbergskog-familien, valgte tidlig en ekspansiv strategi for å overleve. Torghatten har gjennom oppkjøp og konsolideringer i flere ledd blitt et av Norges største transportselskap. I dag kontrollerer de blant annet Widerøe, Trønderbilene, Norgesbuss, FosenNamsos Sjø og Torghatten Nord.

Familien eier fortsatt 25 % av aksjene i selskapet, og Brynjar Kristian Forbergskog er konserndirektør ved hovedkontoret i Brønnøysund.

Scandic kjøpte Rica av Rivelsrud-familien i 2013, og ble da den største hotellkjeden i Nord-Norge. Rica ble utover 1990-tallet Norges største og eneste landsdekkende hotellkjede, og mot slutten av tiåret satset man tungt på å utvikle turismen i Nord- Norge. Administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold, har framhevet denne satsningen som en viktig motor for reiselivets utvikling i landsdelen.

Scandic eier i underkant av 20 hoteller i Nord-Norge, deriblant nyåpnede ­Scandic Havet i Bodø og Ishavshotellet i Tromsø.