På nordnorske hender

Bygg og anlegg er næringen med flest hovedkontor i landsdelen og høyest andel nordnorsk eierskap. Dette er også landsdelens største næring målt i verdiskaping, og 90 % av verdiskapingen kontrolleres fra nord. Selv med en viss konsolidering i næringen de senere år, gjennom oppkjøp fra riksentreprenører og større nordnorske selskap, er bransjen i Nord-Norge fortsatt fragmentert og har derfor begrenset mulighet til å påta seg større og krevende oppdrag.

Høy aktivitet, fragmentert næring

Anleggsaktiviteten i nord har vært høy i flere år. Dette er selvfølgelig bra for nord- norske entreprenører, men bedriftenes størrelse, bredde og soliditet hindrer mange i å konkurrere på større anleggsprosjekter. Sett i lys av økte krav til egenkapital, kapasitet, kompetanse og erfaring hos entreprenørene, blir det stadig tydeligere at næringen i nord trenger konsolidering, mener blant annet Randi Pedersen, regionsjef i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun har også tidligere omtalt nordnorske maskinentreprenøres utfordringer rundt store prosjekter med offentlige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Statsbygg. Her er kontraktene av en slik størrelse at de nordnorske entreprenørene må nøye seg med mindre underentrepriser, noe som igjen vanskeliggjør høy vekst i næringen. De siste årene er det flere eksempler på en viss strukturendring i byggebransjen i nord. Det er flere selskap som har vokst kraftig ut fra en plan om dynamisk vekst eller oppkjøp for å kunne ta større prosjekter over et større geografisk område. – Årlige undersøkelser viser likevel at våre medlemsbedrifter er meget konkurransedyktige på pris, resultat, egenkapital og kvalitet, sier Ruben Jensen i Nordnorske entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO).

Flere veier til større enheter

Det finnes likevel flere eksempler på nordnorske selskap som har vokst kraftig gjennom en bevisst satsning på organisk vekst eller oppkjøp. Ett av de mest suksessfulle selskapene er Leonhard Nilsen & Sønner AS, som er blitt et av landets største entreprenørselskap.

En del lokale entreprenører som Peab, er kjøpt opp og integrert i store nasjonale eller utenlandske selskap. Slike oppkjøp gir mindre aktører mulighet til å utnytte sin lokalkunnskap og samtidig trekke på kompetanse og ressurser fra resten av selskapet.

Uansett hvordan utviklingen til større og mer robuste enheter skjer, kan det gi betydelige fordeler å være stor, men heller ikke størrelse er noen garanti for suksess.

Ikke alle lykkes

Det har alltid vært større nasjonale og internasjonale aktører med aktivitet i nord. En del har lyktes bra, men mange satsninger har også mislyktes. Kanskje som en følge av at Nord-Norge er et spesielt marked å operere i, med store avstander, begrenset befolkningsgrunnlag og utfordrende klima, sier Ruben Jensen i NESO. Et eksempel er Skanska som tidligere var representert både i Tromsø, Harstad/Narvik og Bodø, men som i dag bare har fast kontor og bemanning i Bodø.

Store og suksessrike selskap i regionen

Leonhard Nilsen & Sønner AS er Nord-Norges største entreprenør og rangert som landets tiende største. Selskapets hovedkontor ligger i Risøyhamn, og konsernet har 16 datterselskap med til sammen 1200 ansatte. Kjernevirksomheten er vei- og tunellbygging, men selskapet er også driftsentreprenør for flere gruver.

Consto AS er landsdelens største byggentreprenør og en betydelig aktør også i nasjonal målestokk. Selskapet ble etablert i 2006 med hovedkontor i Tromsø og er representert en rekke steder i Nord- og Sør-Norge. Bedriften er eid av det regionale selskapet Barlindhaug AS og har hatt kraftig vekst de senere årene.

Bjørn Bygg AS i Tromsø kjøpte høsten 2014 Harstad-firmaet Nilsen & Haukland AS med 90 ansatte og en omsetning på 142 millioner kroner. Bedriften hadde før oppkjøpet en fragmentert eierstruktur med et stort antall aksjonærer med små eierposter, noe som gjorde videre vekst og satsning utfordrende. Eierne ønsket derfor å bli kjøpt opp av en stor aktør for å sikre selskapet konkurransekraft og utvikling. Bjørn Bygg AS ble selv solgt til Peab i 2006, ett av Nordens ledende entreprenørselskap med en årlig omsetning på over 43 milliarder svenske kroner og 13 000 ansatte.

Langsom konsolidering

Selv om behovet for større enheter er tilstede, går konsolideringen i nord langsomt, påpeker daglig leder Arild Østgård i Bjørn Bygg AS i Tromsø. – Mye av næringslivet er smått og gründerbasert. Virksomhetenes verdi er ofte direkte knyttet til gründeren, og hvis denne ønsker å selge seg ut for å trekke seg tilbake, blir mye av substansen og interessen borte. Der er også en kjensgjerning at det er store utfordringer knyttet til landsdelens tynne befolkningsgrunnlag, demografi, geografiske forhold, lange avstander og et tøft arktisk klima, avslutter Østgård.

Bygg- og anleggsnæringens utvikling i nord avhenger i stor grad av eiernes evne og vilje til å konsolidere og bygge sterkere enheter. De må søke sammen og finne gode løsninger i fellesskap, enten gjennom sammenslåinger eller tettere samarbeid.

Fig14