Norsk økonomi

Norsk økonomi preges nå tydeligere av oppgang. Etter en svak utvikling de siste årene, har konsumet i husholdningene satt ny fart. Dette vil resultere i en BNP-vekst på linje med EU-landene de neste to årene. Investeringene er det derimot stor usikkerhet rundt. Et større fall i boligprisene kan slå ut i kraftige kutt i boliginvesteringene i 2018. Samtidig venter vi på ny vekst i oljeinvesteringene, men spørsmålet er hvor lang tid det tar før de kommer.
  SSB Prognoser Menon    
  2016 2017 2018 2019
Privat konsum 1.5 2.5 2.5 2.5
Konsum i offentlig forvaltning 2.1 3.0 2.5 2.5
Brutto investeringer i fast realkapital -0.2 3.7 0.9 2.1
Eksport til utlandet -1.8 3.3 1.5 1.5
Import fra utlandet 2.3 4.0 2.5 3.0
BNP Fastlands-Norge (verdiskaping) 1.5 1.7 2.1 2.0
Syssel-settingsvekst 0.3 0 0.5 1.0
 

Økte lønninger setter fart på konsumet

Den private konsumveksten ser ut til å ta seg opp igjen, etter et svakt 2016. Dette skyldes forventninger om økt lønnsvekst, utsikt til fortsatt lave renter og en noe sterkere krone. Veksten vil trolig holde seg stabil de kommende årene, men et stort usikkerhetsmoment er boligprisene. Dersom prisfallet blir betydelig, vil det påvirke husholdningenes forbruk negativt.

Det er notorisk vanskelig å spå prisutviklingen i boliger.

Mange faktorer, som høyt prisnivå, stor tilgang på nye boliger, strengere regler for tildeling av boligkreditt, mange usolgte enheter og psykologien i boligmarkedet trekker i retning av at prisene vil fortsette å falle markant. På den annen side gir lave renter, lav ledighet og utsikter til høyere lønninger mindre grunn til å frykte et priskrakk. Etter årtusenskiftet har vi sett flere perioder med små prisfall. Når det begynner å falle, leder ikke psykologien nødvendigvis til kraftigere fall.
KB forventer ikke et krakk i markedet, men at boligprisene vil fortsette å falle i første halvår i 2018 – med mellom 5 og 10 prosent fra dagens nivå – for deretter å ligge stabilt ut 2019.

Kutt i pengebruken blir vanskelig med mindretallsregjering

Lavere oljeinntekter og en strengere handlingsregel krever en mer begrenset utgiftsvekst i staten. Årets budsjettforslag viser at regjeringen tar dette seriøst. KB tror likevel at dette i praksis blir en krevende øvelse for regjeringen, fordi den i mindretall må slakke på kravene og ofre noe gjennom økte utgifter for å få gjennom budsjettet. KB forventer totalt sett en noe svakere vekst i offentlig konsum enn i valgåret 2017, men likevel på stabile 2,5 prosent de kommende årene.

Helomvending i investeringene

Investeringsfallet i petroleumssektoren er i ferd med å dempes. Andre kvartal 2017 var det første på tre år med positiv vekst. Boliginvesteringene har imidlertid holdt den samlede investeringsveksten oppe de siste årene, og det siste året har også næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien tiltatt.

For neste år forventer KB at boliginvesteringene vil falle, og at veksten i næringsinvesteringene avtar noe. Opphentingen i oljeinvesteringene har så langt vist seg å være en saktegående affære. Det er stor usikkerhet knyttet til når nye oljeinvesteringer vil være med å prege bildet. KB tror at bidraget først blir synlig i 2019.

2018 blir med andre ord et svakt investeringsår. Offentlige investeringer og investeringer fra næringslivet sørger for en svak, men positiv investeringsvekst neste år, til tross for fallende boliginvesteringer.

Eksporten henter seg inn igjen

Utenrikshandelen har blitt betydelig svekket av oljeprisfallet. I 2016 eksporterte Norge 1,8 prosent færre varer og tjenester enn året før. 

2017 ligger an til å bli et atskillig bedre eksportår for Norge. Årsaken er den økonomiske veksten internasjonalt som bidrar til økt etterspørsel etter norske varer og tjenester, og at kronekursen har vært relativt svak gjennom året. Eksporten av olje og gass økte med over 2 prosent i andre kvartal. Samlet bidrar dette til at KB tror på en total eksportvekst på 3,3 prosent i år. 

I 2018 og 2019 vil kronen trolig styrke seg i takt med at norsk økonomi går bedre, noe som vil være med på å trekke veksten ned. Først når det store feltet Johan Sverdrup begynner å produsere, vil eksporten av olje og gass øke markant. Dette vil trolig skje sent i 2019.