Norsk økonomi

Norsk økonomi er i bedring, men det går fremover med små skritt. KB anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 2 prosent neste år, og 2,5 prosent i 2018. Det er privat konsum og høye investeringer i bolig og offentlig sektor som vil drive veksten de kommende to årene. Bedringer i offshorerettet næringsliv vil også trekke aktiviteten gradvis opp. At norsk økonomi har klart seg såpass godt gjennom denne perioden med kraftig oljebrems, viser at det norske arbeidsmarkedet er fleksibelt og at andre næringer griper mulighetene for vekst når høykompetent arbeidskraft blir tilgjengelig.

Fortsatt tunge tider i leverandørindustrien

Fastlandsøkonomien sliter fortsatt med lav aktivitet i offshore leverandørindustri. Mer enn 40 000 jobber i næringen har forsvunnet siden januar 2015. Investeringene i offshore olje- og gassproduksjon fortsetter å falle i år og neste år, både hjemme og i utlandet. Fra 2018 derimot, er det tegn som tyder på ny investeringsvekst, men det avhenger naturligvis av oljeprisen.

 

Verdiskaping (BNP) og investeringer i Norge (Prosentvis endring fra samme kvartal i fjor), kilde: SSB

BNP

…men tegn til lysning på Sørvestlandet

Oljebremsen har rammet landets regioner svært ulikt. I Nord-Norge og på Østlandet har ledigheten knapt endret seg, og konsumveksten er fortsatt sterk. Heller ikke Trøndelag er særlig påvirket av krisen i oljesektoren. På Vest- og Sørlandet har ledigheten derimot økt markant, og mange bedrifter sliter tungt med mangel på oppdrag og kritisk svak lønnsomhet.

De siste månedene har det likevel vært tegn til bedring også på Vestlandet. Ledigheten i Rogaland og Agder har falt, og boligmarkedet på Sørvestlandet har stabilisert seg. Så langt kommer ikke bedringen fra leverandørindustrien, men fra andre deler av arbeidsmarkedet som klarer å sysselsette de ledige. 

Samlet sett ser ledigheten ut til å avta, men tallene er svært usikre. Antallet som registreres seg som ledig hos NAV har falt hele det siste året. Samtidig har ikke andelen av befolkningen som sier at de er ledige i spørreundersøkelser falt noe, og de utgjør nå nesten 5 prosent av yrkesbefolkningen. Mange av disse er nok innvandrere fra EØS-land, og kan tenkes å forlate Norge om de ikke kommer i arbeid innen rimelig tid. Andre indikatorer for arbeidsmarkedet, som antall ledige stillinger, peker igjen i riktig retning.

Lave renter gir høy konsumvekst

Med lave renter og et gradvis bedre arbeidsmarked, vil konsumet ta seg opp til neste år. Kronen har også styrket seg en del, noe som etter hvert vil bidra til rimeligere importvarer. Det gir ytterligere vekst i konsumet.

Veksten i boligprisene bidrar også til økt konsum fordi folk opplever at formuen deres har økt. Prisveksten skaper bekymring for et fremtidig priskrakk, men skal dette skje må det nesten komme en kraftig endring i økonomien et annet sted. Når oljebremsen ikke har dempet boligprisveksten i særlig grad, utenom i Rogaland, hvilket tilbakeslag kan da stoppe prisgaloppen i resten av landet? Det er derfor grunn til å forvente at boligprisen holder seg høye ut 2018, men at veksten kanskje dempes noe.  

Valgår og høy utgiftsvekst i det offentlige

Statsbudsjettet for 2017 tilsier høy konsumvekst i offentlig sektor. Regjeringens egen prognose forteller om lav utgiftsvekst, men erfaring tilsier at den offentlige konsumveksten øker mer enn prognosen. Mye av den underliggende veksten er knytte til trygder, overføringer og helsesektoren. Det er få signaler som tilsier at denne veksten skal dempes. Til neste år det også valgår, noe som vil gi ytterligere fart i forbruksviljen i stat og kommune i 2018.

Lavere eksportvekst med styrket krone

Eksport av tradisjonelle varer og tjenester har i år nytt godt av kronesvekkelsen, men med en sterkere krone og begrenset lakseproduksjon, som følge av behov for sykdomsbekjempelse, må det forventes lav eksportvekst de neste to årene. Offshore leverandørindustri vil også slite i eksportmarkedene, uavhengig av kronekursen. Først i 2018 vil næringen se bedringer i markedet igjen. For prosessindustrien er utviklingen bedre, men her vil det meste av veksten styres av utviklingen i Kina de neste årene.

Klikk her for å lese vår vurdering av usikkerhet i Kinas økonomi

Anslag for produksjonsaktiviteten på sokkelen trekker i retning av et fall i olje- og gasseksporten de neste to årene. Dermed vil de samlede eksportvolumene fra Norge falle i år og neste år.

 

Prognose for økonomien i Norge for perioden 2016 – 2018: Årlig vekst i prosent

N