Nord-Norge holder stand

De siste årene har Nord-Norge hatt klart høyere vekst enn resten av landet. Store investeringer, økende eksport og høye forventninger knyttet til petroleumsressursene har vært viktige drivere for denne utviklingen. Når oljebremsen nå slår inn i norsk økonomi for alvor, er det store spørsmålet om Nord-Norge vil klare å stå imot, eller om negative impulser fra sør vil gjøre seg gjeldende også her. Foreløpig holder landsdelen stand, men reduserte forventninger blant bedrifter og konsumenter indikerer at også Nord-Norge må være forberedt på lavere vekst.

Usikker innenlandsk etterspørsel

En begrenset oljenæring og mye tradisjonell eksport gjør behovet for omstilling langt mindre i Nord-Norge enn i resten av norsk økonomi. Innenlandsk etterspørsel er imidlertid svært viktig for den nordnorske økonomien og mye av den kommer sørfra. Rundt halvparten av verdiskapingen i nord kommer gjennom salg til resten av landet. Landsdelen påvirkes dermed sterkt av utviklingen i norsk økonomi for øvrig. Når nedturen nasjonalt nå ser ut til å bli både dypere og mer langvarig enn tidligere antatt, trekkes også den nordnorske veksten ned.

For 2015 og 2016 vil vekstimpulsen fra resten av landet ligge nær null, mot mer enn ett prosentpoeng de siste tre årene. Skal veksten opprettholdes må sviktende innenlands etterspørsel kompenseres med høyere investeringer og eksportvekst. Da blir kronekurs og kinesisk økonomi avgjørende også for nordnorsk økonomi.

Eksportveksten fortsetter

Nordnorske bedrifter eksporterer stadig mer, og veksten er klart høyere enn i resten av landet. Den svake kronen gjør eksportbedriftene mer konkurransedyktige, samtidig som viktige handelspartnere sakte, men sikkert øker sin etterspørsel. Lav oljepris, lav rente og generelt økende pessimisme rundt norsk økonomi reduserer sannsynligheten for at kronen vil styrke seg med det første. Selv om oppturen i verdensøkonomien går langsomt, er den samlede veksten bedret. Mye ligger derfor til rette for fortsatt økt etterspørsel etter nordnorske eksportvarer.

Prosentvis endring arbeidsledighet

Kina blir avgjørende

Det er enkelte mørke skyer i horisonten, og det er Kina som utgjør den største risikofaktoren. Det er imidlertid ikke fall i den direkte eksporten til Kina som utgjør den største trusselen. Sammenliknet med eksporten til andre viktige handelspartnere er eksporten til Kina relativt begrenset, men mange nord-norske varer finner veien dit via de globale markedene. Og det er nettopp her vi finner den største trusselen. Lavere vekst i Kina vil slå kraftig ut på råvareprisene globalt, og for en råvarebasert nordnorsk økonomi vil en større svekkelse av kinesisk etterspørsel merkes godt.

Særlig metall- og mineralprisene påvirkes av utviklingen i kinesisk økonomi. For aluminiumsprodusentene er det Kinas eksport som har gitt mest hodebry. Landet har de siste ti årene økt sin kapasitet på produksjon av aluminium, og har i dag omkring 60 % av verdens produksjon. Når Kinas innenlandske etterspørsel etter aluminium har falt, har flere av deres egne produsenter vendt blikket utover. I årets første kvartal steg kinesisk eksport av aluminium med over 40 % sammenliknet med første kvartal i fjor. Det har presset prisene nedover. Andre metaller og mineraler følger samme utvikling, og det kan legge en betydelig demper på produksjonsveksten i nordnorsk prosess- og bergverksindustri.

For Sydvaranger gruve har svekkede mineralpriser, kontrakter med fast valutakurs og mangel på reservedeler allerede gjort situasjonen svært alvorlig. For de fleste andre aktører har en svak krone kompensert noe for de fallende prisene, og det er få som tror på fullstendig kollaps i Kina med det første. Risikoen er imidlertid til stede, og det vil ­kunne prege nordnorsk økonomi i 2016 og 2017.

Forbruket i nord vil holde seg

Som for resten av økonomien, kan utviklingen i forbruket bli avgjørende for Nord-Norge. Landsdelen er i begrenset grad rammet av oppsigelser i petroleumsrettede næringer, og arbeidsledigheten holder seg lav. Ledigheten har falt svakt i Nord-Norge hittil i år, mens den har økt i resten av landet. Veksten i antall ledige stillinger har vært større i nord enn i landet for øvrig, samtidig som sysselsettingsveksten er svakere, noe som trolig er preget av en mer beskjeden befolkningsutvikling.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk forventer fortsatt svak vekst i sysselsettingen, noe som vil kunne dempe forbruksveksten noe. KBs forventningsundersøkelse viser også redusert optimisme blant bedriftslederne. Samtidig viser undersøkelsen at det er større tiltro til utviklingen i nordnorsk økonomi enn norsk økonomi forøvrig. Samlet sett er arbeidsmarkedet i landsdelen stabilt godt og boligprisveksten høy i de store byene. Selv med en forventet beskjeden lønnsvekst, ligger det til rette for at det nordnorske konsumet skal kunne bidra positivt også framover.

Høyere offentlige investeringer

I tillegg til eksportvekst og forbruk har store investeringer vært en viktig bidragsyter til de siste årenes økonomiske suksess i nord. Høyere vekst enn resten av landet har ført til at nasjonale og internasjonale investorer har vendt blikket nordover. Det har ført til bedre kapitaltilgang for næringslivet, og det gir muligheter for økte realinvesteringer. Negative forventninger nasjonalt kan imidlertid redusere den samlede investeringsviljen. Rapporteringen i Norges Banks regionale nettverk viser da også at det samlet sett er ventet et forsiktig fall i investeringene. Svakere utsikter for private investeringer kompenseres imidlertid av mer offentlige investeringer, som vil fortsette å øke.

Boliginvesteringene er også på vei opp etter å ha falt noe i starten av året. Med fortsatt høy boligprisvekst kan denne trenden fortsette. Veksten i nord har vært noe lavere enn i resten av landet så langt i år, men det er hovedsakelig på grunn av den kraftige prisveksten i Oslo. Tromsø drar opp snittet i landsdelen med en prisvekst på 4,3 %, nesten ett prosentpoeng mer enn landet som helhet. Med et sterkt boligmarked og offentlig investeringsvilje i ryggen, forventer bygg og anleggsbransjen en markant vekst framover.