Investeringstellingen 2018

Vi har identifisert 813 investeringsobjekter som sammen med investeringene i boliger utgjør 742,6 milliarder kroner de neste 8 årene (2018 – 2026).
Fortsatt høy investeringslyst i Nord-Norge og Svalbard

Dette er 7,6 milliarder kroner mer enn fjorårets estimat for samme periode. På sokkelen forventes det nå store investeringer fremover. På fastlandet vil boliginvesteringene være den største bidragsyteren i regionen, etterfulgt av investeringer i offentlige bygg og infrastruktur. 

Investeringer på sokkelen står for de største investeringene de kommende årene, og utgjør tilsammen 310 milliarder kroner. Disse investeringene er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfelter samt planlagte investeringer på de nye feltene Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting og i Barentshavet sørøst. Det ligger også inne planlagte investeringer i tilknytning til en ny oljeterminal på Veidnes. Den årlige investeringsaktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene er estimert til 50 milliarder kroner per år fram til 2020, med en økning til 70 milliarder kroner per år etter 2020.

Om investeringstellingen

I denne investeringstellingen kartlegger planlagte investeringer i Nord-Norge frem til og med 2026. Tellingen inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Om lag 46 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/vedtatt. Tellingen gjøres årlig av redaksjonen i Konjunkturbarometer for Nord-Norge Årets utgave er den femte tellingen.

Tellingen er omfattende og detaljert. I år har vi med 813 investeringsprosjekter i landsdelen, i tillegg til estimerte investeringer i bolig- og kommunalsektoren. Det finnes likevel et stort antall investeringer i næringslivet som vi ikke får med oss. Erfaringen tilsier at dette gjennomgående er små prosjekter som i liten grad påvirker totaltallene.

Kartleggingen har i stor grad identifisert offentlige investeringer, men i noen regioner er en stor del av de private investeringene dekket. Nytt av året er at vi på bakgrunn av data fra NVE har kartlagt investeringer i vind- og vannkraft som utredes basert på gitte konsesjoner. Informasjon om offentlige investeringer er hentet fra statlige, fylkeskommunale og kommunale investeringsbudsjett.

 

Investeringer 2018
Kartleggingen er utført i perioden september - oktober.
310
MRD

Sokkel

 • Offshore investeringene er på 310 mrd, utenom lete- og driftskostnader.
 • De er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfelt, inkl. oljeterminal på Veidnes.
 • Investeringene kommer hovedsakelig i Finnmark.
24
MRD

Øst-Finnmark

 • 40 prosent av investeringene er boliger.
 • 74 prosent av investeringene er i offentlig sektor med hovedtyngde innen bolig, offshore og kraft.
 • Boliginvesteringer utgjør 55 prosent av de private investeringene.
60
MRD

Vest-Finnmark

 • 43 prosent av de totale investeringene er forventet innen kraftsektoren.
 • 76 prosent av investeringene er i privat sektor, hvorav 57 prosent er planlagte kraftinvesteringer.
 • Boliginvesteringene utgjør 29 prosent av investeringene.
 • Offentlige investeringer utgjør 24 prosent og knyttes til offentlige bygg, helse og infrastruktur.
99
MRD

Tromsø, Midt- og Nord-Troms

 • 60 prosent av investeringene er i bolig.

 • Investeringer i offentlig sektor utgjør 30 prosent av investeringene og majoriteten av disse er i infrastruktur og bygg knyttet til universitetet og sykehuset.

 • Kraftinvesteringer knyttes opp mot to planlagte vindkraftutbygginger og vannkraftproduksjon.

 • Av de private investeringene som utgjør 70 prosent, utgjør boliginvesteringene 85 prosent.

105
MRD

Hålogalandsregionen

 • 54 prosent av investeringene er i bolig.
 • 23 prosent av investeringene er i infrastruktur og knyttes til kampflybasen, flyplass og utbedring av E10 Hålogalandsveien.
 • Næringsinvesteringer har økt og knyttes til planlagte investeringer i en rekke hotellplaner i Lofoten.
 • Private investeringer utgjør vel 60 prosent av de totale investeringene.
64
MRD

Bodøregionen

 • Nærmere 50 prosent av investeringene i Bodøregionen er knyttet til boliger.
 • Offentlig sektor står for 40 prosent av investeringene. Majoriteten av dette er investeringer i infrastruktur gjennom ny flyplass, utbedringer av E6 i regionen, Bypakke Bodø og offentlige investeringer i bygg.
80
MRD

Helgeland

 • Betydelige investeringer i både bolig, næring, industri og kraft.
 • Utvidelse av aluminiumsproduksjonen, planlagt industripark for batterifabrikk og datasentre bidrar til høye investeringer innen næring og industri.
 • Nærmere 36 prosent av investeringene er i bolig, mens investeringer innen næring og industri utgjør 36 prosent.
 • 74 prosent av investeringene er i privat sektor.
1
MRD

Svalbard

 • Det er kartlagt investeringer for 857 millioner kroner på Svalbard.
 • 40 prosent av disse er planer om utbygging av ny havn, farledsutbedringer og maritim trafikkovervåkning.
 • De resterende investeringene er i bolig, offentlige bygg og reiseliv. 

På fastlandet bidrar boliginvesteringer til å holde investeringene oppe. Vi har estimert at det vil investeres i boliger for 192 milliarder kroner i Nord-Norge i denne perioden. Vel 47 prosent av boliginvesteringene realiseres i Nordland fylke etterfulgt av Tromsø-regionen med 38 prosent.

Store investeringer i flyplasser de neste årene

Det skal bygges flyplasser, veier, jernbane og annen infrastruktur for 58,6 milliarder i Nord-Norge innen 2026. Det er planlagt nye flyplasser i Bodø, Rana, Lofoten og Hammerfest, samt ny kampflybase på Evenes. Det største prosjektet er byggingen av ny flyplass i Bodø, som har en kostnadsramme på 5 milliarder kroner.  Prosjektet i Bodø innebærer flytting av dagens flystripe 900 meter lenger mot sør for å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger.

Investeringer i vei og bane

Flere store veiprosjekter skal realiseres de kommende årene. De større utbyggingene er strekningen E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, E6 i Sørfold kommune og E6 Helgeland Sør. Ofotbanen har for liten kapasitet og det pågår et planarbeid for å finne en trase for dobbeltspor, samt en strategi for kapasitetsutvidelser.

Sterk vekst i kraftinvesteringer

Økningen i investeringstallene fra 2017 skyldes at det er identifisert flere større planlagte investeringer i vindkraftverk, vannkraftverk samt investeringer i ny nettlinje. Nær 50 prosent av kraftinvesteringer er planlagt i Finnmark, og vindkraft utgjør den største andelen av disse investeringene.

Investeringer fordelt etter sektor; offentlig, privat eller på sokkelen
 • Investeringene på sokkelen utgjør størst andel av investeringene i Nord-Norge. Forventningene til aktivitetsnivået er basert på prognosene fra Petro Foresight – 2030.
 • Vi estimerer boligbygginger for 192 milliarder kroner de kommende årene, vel 26 prosent av de totale investeringene.
 • Flere investeringer innen kraft og vei, flyplasser samt offentlige bygg som nye sykehus på Helgeland, Narvik, Hammerfest og Tromsø trekker opp nivået på investeringer innen offentlig sektor.
Investeringer som er under utredning, som er vedtatt eller igangsatt
 • Grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering av investeringsprosjektene hefter det stor usikkerhet rundt oppstart- og avslutningstidspunkt for flere av prosjektene. Enkelte prosjekter vil nok aldri bli igangsatt. Det gjelder både private prosjekter og offentlige investeringer i infrastruktur, helse og bygg.
 • I privat sektor heftes det størst usikkerhet ved investeringer i kraft og en del investeringer innen industrien.
 • 54 prosent av de kartlagte investeringene er fortsatt ikke vedtatt. De er typisk i utredningsfasen.
 • Igangsatte prosjekter utgjør en liten andel fordi disse er tidligere kartlagte investeringer hvor investeringssummen nedskrives utover i analyseperioden.
Investeringsutvikling 2015 – 2018

Investeringsutviklingen for kartlagte investeringer i perioden 2015 – 2018 viser ikke store variasjoner utover at det i 2016 ble gjennomført en helhetlig kartlegging av forventninger knyttet til olje- og gassinvesteringer i Barentshavet, som da kom med i investeringstellingen. Estimatet for boliginvesteringene har falt noe fra 2017 til 2018 etter flere år med mange utbyggingsprosjekter.  Investeringer i offentlige bygg og kraft øker derimot.