Investeringstellingen 2017

Vi har identifisert 718 investeringsobjekter som sammen med boliginvesteringene utgjør 735 milliarder kroner frem til og med 2025. Dette er et høyere anslag enn fjorårets estimat for denne perioden.
Investeringslysten tiltar i Nord-Norge

På fastlandet bidrar boligbyggingen til å holde investeringene oppe, men også andre i privat sektor og det offentlige har store prosjekter på gang. Bare boliginvesteringene er estimert til 222 milliarder kroner i Nord-Norge over perioden, og hele 50 prosent av dette skal realiseres i Nordland.

De største investeringene på til sammen 310 milliarder kroner, vil komme på sokkelen. De er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfelt på Asta Hansteen, Norne, Skarv, Goliat og Snøhvit. I tillegg er det planlagt investeringer på de nye feltene Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting og i Barentshavet sørøst. Det ligger også inne noe investeringer i tilknytning til en ny oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

Investeringsaktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene, er estimert til 50 milliarder kroner per år frem til 2020, med en økning til 70 milliarder kroner etter 2020.

Om investeringstellingen

I denne investeringstellingen kartlegges investeringer i Nord-Norge frem til og med 2025. Den inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Om lag 40 prosent av dem er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/planlagt. Tellingen gjøres årlig for KB av Bedriftskompetanse og Menon Economics.

Tellingen er omfattende og detaljert. I år har vi med 718 investeringsprosjekter. I tillegg har vi estimert de samlede investeringene i boligsektoren. Det finnes likevel mange investeringer i næringslivet som vi ikke får med oss, men erfaringsmessig er dette gjennomgående små prosjekter som i liten grad påvirker totaltallene.

Kartleggingen har i hovedsak identifisert offentlige investeringer, og i noen regioner er også en stor del av de private investeringene registrert. Informasjon om offentlige investeringer er hentet fra statlige og fylkeskommunale investeringsbudsjett. Private investeringer er hentet fra en lang rekke kilder; fra SpareBank 1 Nord-Norges kontornett i landsdelen, media, lokale nettverk m.m. Rana Utviklingslag har bidratt til å identifisere en stor del av investeringene på Helgeland.

 

Investeringer 2017
Kartleggingen er utført i perioden september - oktober
310
MRD

Sokkel

 • Offshore investeringene er på 310 mrd, utenom lete- og driftskostnader.
 • De er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfelt.
 • Investeringene kommer hovedsakelig i Finnmark.

 

29
MRD

Øst-Finnmark

 • 30 prosent av investeringene er i offentlig sektor, og maritim infrastruktur utgjør 25 prosent av dette.
 • Bolig utgjør 80 prosent av private investeringer.
 • 16 prosent av investeringer er offshorerelaterte investeringer på land.

 

48
MRD

Vest-Finnmark

 • 70 prosent av investeringene er i privat sektor, hvorav 75 prosent er bolig.
 • Kraftinvesteringer står for nærmere 20 prosent av de totale investeringene.

 

85
MRD

Tromsø, Midt- og Nord-Troms

 • Nærmere 70 prosent av investeringene er i bolig.
 • Investeringene i offentlig sektor utgjør 26 prosent av totalen.

 

104
MRD

Hålogalandsregionen

 • 50 prosent av investeringer er i bolig. Dette utgjør nærmere 50 prosent av alle de private  investeringene.
 • Foruten boliger, investerer private aktører i kraftsektoren og hoteller.
 • 30 prosent av investeringene er offentlige investeringer i infrastruktur.
61
MRD

Bodøregionen

 • Nærmere 60 prosent av investeringene er i bolig.
 • Offentlig sektor står for 60 prosent av investeringene, hvorav halvparten er i offentlige bygg. Dette skyldes bygging av nytt rådhus og utbedringer av rådhuskvartalet.

 

98
MRD

Helgeland

 • Betydelige investeringer i både bolig, kraft og infrastruktur.
 • Utvidelse av aluminiumsproduksjonen bidrar til høye næringsinvesteringer.
 • Nærmere 40 prosent investeringene er i bolig , mens kraftinvesteringene utgjør 20 prosent.
 • 75 prosent av investeringene er i offentlig sektor.

 

Nå skal det investeres i flyplasser

Innen 2025 skal det bygges flyplasser, veger, jernbane og annen infrastruktur for 63 milliarder i Nord-Norge. Det største prosjektet er den nye flyplassen i Bodø til en kostnad på 5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer at dagens flystripe skal flyttes 900 meter lenger sør for å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen ligger nå. Bygging av ny flyplass i Rana og kampflybase på Evenes er også finansiert i denne perioden.

Flere store vegprosjekter skal også realiseres. De større utbyggingene vil komme på strekningen Tjeldsund – Gullesfjord - Langvassbukt, Europaveg 10 Hålogalandsvegen og E6 Helgeland Sør. På jernbanesiden skal det gjøres utbedringer og etableres dobbeltspor på Ofotbanen.

Kraftig vekst i kraftinvesteringer

Investeringsplanene i kraftbransjen ligger nå 25 prosent over anslagene fra i fjor, og har steget til 42 milliarder kroner. Denne endringen skyldes planlegging av en storskala kraftverksutbygging i Finnmark og to vindkraftutbygginger på Reinfjellet og Øyfjellet i Nordland, med en total kostnad på 8 milliarder. I Nordland planlegges det også nettutbygginger for opp mot 11 milliarder kroner frem mot 2025.

Offentlig-, privat- og offshoreinvesteringer
 • Investeringene på sokkelen utgjør størst andel av investeringer i Nord-Norge.
 • Forventningene til aktivitetsnivået er basert på prognosene fra Petro Foresight 2030
 • Vi estimerer boligbygging for 222 milliarder kroner de kommende årene.
 • Flere kraft- og veginvesteringer samt offentlige bygg, som Bypakke Bodø og felles sykehus på Helgeland, trekker opp nivået på investeringene i offentlig sektor.
Investeringer som er under utredning, som er vedtatt eller igangsatt

Grunnet usikkerhet knyttet til finansiering og endrede konjunkturer, hefter det stor usikkerhet rundt oppstarts- og avslutningstidspunkt for flere av prosjektene. Enkelte av dem vil nok aldri bli igangsatt. Det knyttes størst usikkerhet til offentlige investeringer i infrastruktur, helse og bygg, kommunale investeringer og boliginvesteringer.

Halvparten av de kartlagte investeringene er ikke vedtatt. De er typisk i utredningsfasen.

Igangsatte prosjekter utgjør en liten andel, fordi de er tidligere kartlagte investeringer som kun er virksomme i starten av analyseperioden.