Investeringer i Nord-Norge

KB har for fjerde gang gjort en opptelling av planlagte investeringsprosjekter i Nord-Norge. De neste 8 årene er det kartlagt investeringer for til sammen 635 mrd kroner. Kartleggingen har i all hovedsak identifisert offentlige investeringer, og i noen regioner er også en stor del av de private investeringene registrert. Investeringer i privat sektor er vanskelige å kartlegge, og en lang rekke mindre investeringer som ikke fanges opp av denne tellingen kommer i tillegg. Om lag 40 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/planlagt.

 Investeringer i regionene 2017 - 2025 (milliarder kr.)

i3

580 identifiserte investeringsprosjekter ligger bak årets investeringstelling. De fordeler seg over hele landsdelen og dekker alle bransjer og investeringstyper. Nedenfor har vi sett litt nærmere på noen av investeringsområdene.

Ni større offshoreprosjekter

Estimatet for offshoreinvesteringer i nord er satt til 310 mrd kroner. Det meste av investeringene er knyttet til ni større prosjekter på sokkelen og ilandføring: Drift, modifikasjoner og satelittutbygginger på Asta Hansteen, Norne, Skarv, Goliat og Snøhvit, nye utbygginger på Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting, Barentshavet sørøst og oljeterminal på Veidnes. Den årlige aktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene er estimert til 50 mrd kroner per år fram til 2020, med en økning til 70 mrd kroner per år etter 2020.

Fortsatt høyt trykk på boliginvesteringer

Det er planlagt boliginvesteringer for 142 mrd kroner i Nord-Norge de neste 8 årene. Rundt halvparten er knyttet til renovering, mens den andre halvparten vil komme i nybygg. Dette tilsvarer rundt 2 millioner kvm og 25.000 nye boliger – en liten økning fra rundt 2.500 boligene per år som har vært normalen i Nord-Norge de siste årene. 2/3 av det siste årets påbegynte nybygg, finner man i en av de seks største byene. Her står Tromsø alene for 37 prosent av disse byggeprosjektene.

Veier og nye flyplasser

Infrastrukturinvesteringene som er identifisert i tellingen, er på 53 mrd kroner. 31 av disse milliardene står Statens vegvesen for gjennom tre store prosjekter. Svært mange av investeringene er knyttet til utbedringer av E6 i hele landsdelen. Hålogalandsveien mellom Narvik og Sortland har en investeringsramme på 11 mrd kroner og bybakke Bodø 2,3 mrd kroner. Jernbaneverket skal investere 4,3 mrd i banenettet. Her er  dobbeltspor på Ofotbanen det største prosjektet, priset til 2 mrd kroner. Avinor har fire større prosjekter i landsdelen: Store flyplassutbygginger i Hammerfest, Mo i Rana og Lofoten. I tillegg kommer det ny utenlandsterminal i Tromsø. De tre fylkeskommunene har også investeringsplaner for infrastruktur. Summen er på 4,3 mrd kroner, og skal i  hovedsak brukes i fylkesveinettet.

Mange mindre investeringer innenfor fiskeri

Det er kartlagt investeringer for rundt 4,3 mrd kroner i fiskerinæringen i landsdelen. Næringen kjennetegnes også ved mange mindre investeringer både i fartøy og anlegg på land. Det er derfor god grunn til å anta at de samlede investeringene vil bli en del høyere enn de som er funnet gjennom tellingen. Sannsynligvis er det reelle investeringsnivået i denne perioden på nærmere 7-8 mrd kroner. Investeringskartet viser hvordan de kartlagte investeringene fordeler seg på til sammen seks regioner i Nord-Norge.

Nord Norge kart